Verktyg som stöd för en gradvis arbetsåtergång (GRTWswe)

Att kunna arbeta och bibehålla ett hållbart arbetsliv är starkt relaterat till hälsa och livskvalitet. Långvarig smärta är en vanligt förekommande orsak till sjukskrivning och medför stora problem med att kunna återgå i arbete. 

Två kvinnor sitter och diskuterar vid ett bord med en laptop framför sig.GRTWswe.

Personer med långvarig smärta möter ofta hinder som bristande kunskap, förståelse eller support från sin arbetsgivare och efterfrågar därför stöd och en bättre samverkan. När personen återgår till arbetet ligger ansvaret på arbetsgivaren som också behöver vägledning och kunskap för att skapa en hållbar arbetssituation för den återvändande personen. Ett av stöden för arbetsgivaren kan utgöras av dialogverktyget Stöd för en gradvis återgång i arbete (GRTWswe) som är ett strukturerat verktyg för en gradvis arbetsåtergång. GRTWswe finns även i digital form och är ett av redskapen inom SWEdigS konceptet. Betydelsen av individuell anpassning på arbetsplatsen har betonats i tidigare forskning som en viktig faktor för en lyckad arbetsåtergång men också för att långsiktigt kunna kvarstanna på arbetsmarknaden.

Syfte och teoretisk grund för GRTWswe

GRTWswe är ett dialogverktyg avsett att användas av personer i arbetsledande ställning på en arbetsplats som är involverade i att samordna, ta fram och följa upp rehabiliteringsplaner för anställda som varit frånvarande på grund av ett muskuloskeletalt tillstånd. Verktyget bygger på samverkan och engagemang från både medarbetare och arbetsgivare och är ett stöd för att skapa en strukturerad plan för en gradvis återgång i arbete.

Det ursprungliga instrumentet Tool for Supporting a Gradual Return To Work (TS-GRTW) är utvecklat i Kanada och har översatts och anpassats till en svensk kontext (GRTWswe). Den teoretiska grunden för verktyget bygger på att det är nödvändigt att skapa ett tillräckligt handlingsutrymme för den anställde. Med handlingsutrymme avses den möjlighet eller frihet en anställd har för att utföra sitt arbete. Att kunna påverka planering, arbetsmetod, arbetstakt eller fördelning mellan arbete och pauser kan bidra till att möjliggöra för personer med långvarig smärta att kvarstanna på ett arbete. Handlingsutrymmet är tillräckligt när de krav som finns på arbetet och medarbetarens förutsättningar att uppnå produktivitetsmål och bibehålla sin hälsa är i balans.

Målgrupp

GRTWswe kan användas av arbetsgivare eller arbetsledare, rehabiliteringskoordinatorer eller andra rehabiliteringsaktörer som är involverade i att planera en gradvis återgång i arbete.

Innehåll och utformning

Dialogverktyget GRTWswe består av ett planeringsblad och en manual som kan användas från att en första plan för arbetsåtergång utformas till dess att processen för återgång i arbete har avslutats. Med stöd av manualen och planeringsbladet identifieras hinder och svårigheter som medarbetaren kan möta när denne gradvis återvänder till arbetet. I planeringsbladet sammanfattas identifierade begränsningar, svårigheter och arbetsuppgifter, ett veckoschema planeras, förväntade mål formuleras samt åtgärder för att kompensera för svårigheterna planeras. Arbetet med verktyget följs upp, utvärderas och en ny planering genomförs regelbundet.

Forskning pågår om användbarhet och nytta av GRTWswe i reell arbetsmiljö i en svensk kontext för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare. Det övergripande syftet är att utvärdera GRTWswe som ett stöd för förbättrad kommunikation och samarbete och därmed underlättande av en hållbar arbetsåtergång.

Vetenskapliga studier på TS-GRTW och GRTWswe

Bouffard J, Durand MJ, and Coutu MF. Adaptation of a Guide to Equip Employers to Manage the  Gradual Return to Work of Individuals with a Musculoskeletal Disorder. J Occup Rehabil, 2019. 29(3):p. 625-635.

Coutu, MF et al. Clinician-patient agreement about the work disability problem of patients having persistent pain: why it matters. J Occup Rehabil, 2013. 23(1): p. 82-92.

Durand, MJ et al. Margin of manoeuvre indicators in the workplace during the rehabilitation process: a qualitative analysis. J Occup Rehabil, 2009. 19(2): p. 194-202.


Forskare

GRTWswe är en del av

Organisation