Vi söker medarbetare inom primärvård, specialistvård eller företagshälsovården som vill medverka i forskning. Vi utvärderar en metod som ger stöd vid rehabilitering och arbetsanpassningar för personer med ex besvär i rygg, nacke/skuldra, arm/hand.

Två kvinnor sitter och diskuterar vid ett bord med en laptop framför sig.GRTW.

Vi välkomnar dig som arbetar inom primärvård, specialistvård eller företagshälsovården att medverka i forskning. Vi riktar oss till dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut eller har uppdrag som rehabiliteringscoach eller annan profession som ger stöd till anställda vid en arbetssituation eller vid arbetsåtergång för personer med besvär i rygg, nacke/skuldra, arm/hand etc. Studien syftar till att pröva en metod där ett nytt verktyg används för att ge detta stöd.

Själva verktyget som används i studien handlar om att underlätta kommunikation och kartlägga vad som behöver göras på en arbetsplats för att möjliggöra ett fortsatt hållbart arbetsliv. Verktyget, som heter gradvis återgång i arbete (GRTW), har utvecklats i Kanada. Det ska nu prövas att användas i ett svenskt sammanhang inom hälso- och sjukvård eller företagshälsovård. Det innehåller ett planeringsblad och en manual. Planeringsbladet är det grundläggande verktyget för att planera och skriftligt formulera sin återgång i arbete/arbetsanpassning. I manualen ges förklaringar om hur planeringsbladet används.

Hur går studien till
Du får en manual och planeringsblad som visar hur du ska använda verktyget och ska därefter besvara en enkät, tar ca 30 min. Därefter ska du använda verktyget när du träffar 1-2 personer som behöver hjälp i sin arbetssituation. Tanken är att du genomför ett första besök och minst två uppföljningar under som längst 2 månader. Personen du träffar kan antingen vara sjukskriven eller vara i arbete trots sina besvär. Besöket kan ske på mottagningen eller via besök på den anställdes arbetsplats. Efter du har använt verktyget kommer forskargruppen att intervjua dig angående din erfarenhet av att använda verktyget. Forskargruppen vill även intervjua den anställde som du har testat verktyget ihop med.

Studien startar 30:e oktober 2023 och avslutas 30:e juni 2024. Forskningshuvudman för studien är Linköpings Universitet, Institutionen för hälsa medicin och vård (HMV). Studien genomförs i samverkan med Arbets- och miljömedicin, universitetssjukhuset i Linköping, sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen.

Syfte och teoretisk grund för GRTWswe

GRTW är ett stöd för att skapa, genomföra och utvärdera arbetsanpassning och återgång i arbete. Det är ett strukturerat verktyg som bygger på samverkan och engagemang från både medarbetare och arbetsgivare. Det ursprungliga instrumentet Tool for Supporting a Gradual Return To Work (TS-GRTW) är utvecklat i Kanada och har översatts och anpassats till en svensk kontext (GRTW). Den teoretiska grunden för verktyget bygger på begreppet handlingsutrymme. Med handlingsutrymme menas den möjlighet eller frihet en anställd har för att utföra sitt arbete. Att kunna påverka planering, arbetsmetod, arbetstakt eller fördelning mellan arbete och pauser kan bidra till att möjliggöra för personer med långvariga besvär i t ex rygg, nacke, axlar/skuldror eller arm/hand att kvarstanna på ett arbete. Handlingsutrymmet är tillräckligt när det är balans mellan kraven på arbetet och medarbetarens förutsättningar att uppnå produktivitetsmål och bibehålla sin hälsa. 

Målgrupp

GRTW kan användas av aktörer inom hälso- och sjukvård och företagshälsovård eller andra rehabiliteringsaktörer som är involverade i att planera arbetsanpassningar eller återgång i arbete. 

Innehåll och utformning

GRTW består av ett planeringsblad och en manual. I planeringsbladet dokumenteras bland annat svårigheter som medarbetaren kan ha på arbetsplatsen, arbetsuppgifter, veckoschema, förväntade mål och åtgärder som behöver genomföras. Arbetsplanen följs sedan upp och utvärderas regelbundet.
Forskning pågår om användbarhet och nytta av GRTW i reell arbetsmiljö i en svensk kontext. Övergripande syftet med forskningen är att att kunna utveckla stöd vid rehabilitering till personer som lever med smärta för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv.

Vill du testa?

Vill du veta mer eller kanske vara med och testa GRTWswe? Anmäl ditt intresse här eller via QR-koden.
qr-kod

Vetenskapliga studier på TS-GRTW och GRTWswe

Bouffard J, Durand MJ, and Coutu MF. Adaptation of a Guide to Equip Employers to Manage the  Gradual Return to Work of Individuals with a Musculoskeletal Disorder. J Occup Rehabil, 2019. 29(3):p. 625-635.

Coutu, MF et al. Clinician-patient agreement about the work disability problem of patients having persistent pain: why it matters. J Occup Rehabil, 2013. 23(1): p. 82-92.

Durand, MJ et al. Margin of manoeuvre indicators in the workplace during the rehabilitation process: a qualitative analysis. J Occup Rehabil, 2009. 19(2): p. 194-202.


Forskare

GRTWswe är en del av

Organisation