SWEPPE - A Sustainable WorkEr - An innovative digital support for Persons with chronic Pain and their Employers

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera ett digitalt stöd, SWEPPE, för patienter med långvarig smärta och deras arbetsgivare för att öka möjligheten till hållbar återgång i arbete.

Hypotesen är att SWEPPE kan reducera antalet sjukskrivningsdagar samt öka hälsorelaterad livskvalitet och arbetsrelaterad måluppfyllelse. Måttlig till svår långvarig smärta kan medföra konsekvenser för den enskilda individen på arbetsförmåga, livskvalitet, socialt fungerande och psykisk hälsa. Förutom dessa konsekvenser av långvarig smärta för den enskilda individen tillkommer kostnader för samhället för sjukskrivning och produktionsbortfall.

Patienter har ofta återgång i arbete som sitt primära mål med rehabiliteringen och att kunna arbeta och ha ett hållbart arbetsliv är starkt relaterat till hälsa och livskvalitet. Tidigare och pågående forskning visar att patienter ofta känner sig väl rustade med kunskap efter genomgången rehabilitering men att den kan vara svår att överföra till sin arbetsplats. Både patienter och arbetsgivare efterfrågar därför stöd för att skapa en hållbar arbetssituation för den återvändande personen.

SWEPPE kommer att utvecklas och göras användarvänligt via en användarcentrerad design som involverar patienter, arbetsgivare och teknisk personal samt betydelsefulla faktorer identifierade i tidigare forskning.

Projektet pågår mellan 2020 och 2023 och finansieras av FORTE. I forskningsprojektet medverkar Christina Turesson och Mathilda Björk, LIU; Gunilla Liedberg, Smärt och Rehabcentrum Region Östergötland; Björn Äng och Linda Vixner, Högskolan i Dalarna, och Monica Löfgren, Karolinska Institutet.

Om migVisa/dölj innehåll

Undervisning

  • Jag undervisar blivande arbetsterapeuter på Arbetsterapeutprogrammet i olika kurser med fokus på aktivitet och funktion, handrehabilitering, evidensbaserad praktik och vetenskaplig metod.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll