Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Thor Balkhed

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera olika typer av kunskap för hållbar utveckling. 

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald utgör två sammanlänkade kriser. I det internationella arbetet med att hantera dem ställs allt högre förväntningar på digitala teknologier, såsom artificiell intelligens, virtuell verklighet och digitala tvillingar. Nya digitala verktyg kan ge ökade möjligheter att övervaka, granska och styra miljö- och klimatutmaningar. Maskininlärning och visualiseringstekniker kan användas för att samla in, bearbeta och analysera växande mängder data. Inom ramen för internationella miljö- och klimatförhandlingar mobiliseras digitala tekniker, då man antar att de kan möjliggöra robust och transparent övervakning samt granskning och verifiering av hur länder bidrar till att uppnå överenskomna mål och åtaganden.

Dessa verktyg har dock också kritiserats för att förenkla förståelsen av komplicerade samspel mellan klimat och biologisk mångfald. Kritiker varnar för risken att handlingsalternativen begränsas till tekniska och formalistiska åtgärder och att vi därigenom bortser från den mångfald av åtgärder som behövs för att samhällen ska kunna ställa om till att bli långsiktigt hållbara. Därför har många förespråkat att lokal och traditionell kunskap inkluderas i förhandlingar, övervakning och granskning av internationella förhandlingar kring klimat och biologisk mångfald. En central fråga är hur detta kan harmoniseras med ett ökande fokus på digitala tekniker.

Virtuella världar är ett forskningsprogram med bas vid Linköpings universitet (LiU) som undersöker hur nyckelaktörer förstår och förhåller sig till nya digitala teknologier och analyserar dess risker och möjligheter för styrning av klimat och biologisk mångfald. Programmet undersöker i vilken utsträckning och på vilka sätt tekniska innovationer i klimat- och biodiversitetssammanhang kan bidra till att undvika reduktionistiska tillvägagångssätt i hanteringen av globala miljöförändringar och i stället medverka till inkluderande och legitima vägar till förändring.

I samarbete mellan forskare vid LiU och Helsingfors universitet bygger programmet på två separata men kompletterande projekt: "Seeing, Knowing and Acting in the Climate-Biodiversity Nexus," finansierat Formas, och "Exploring the Transformative Power of Digital Technologies in Global Environmental Governance," finansierat av Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse.

Projekten arbetar med olika fallstudier och kombinerar en rad metoder, såsom enkäter och intervjuer med deltagare i internationella klimat- och biodiversitetsförhandlingar, dokumentanalys, digital etnografi och konstbaserade metoder såsom visuellt berättande.

Virtuella världar vill öka förståelsen för

  • hur centrala aktörer inom miljöstyrning ser på drivkrafter för samhällsomvandling och i vilken utsträckning digitala tekniker kan fungera som drivkrafter eller hinder för förändring.
  • hur digitala tekniker kan möta kunskapsbehov för att stödja internationella ansträngningar för klimatomställning och värnande av biologisk mångfald.
  • hur digitala tekniker kan tillämpas för att förstå och utforska olika vägar till samhällstransformationer för att uppnå klimat- och biodiversitetsmål.

Kontakt

Organisation