Forskning i gränslandet mellan miljö, kunskap och politik

Vilken roll spelar vetenskapliga rön och expertpraktiker i miljöpolitiken? Detta är en fråga som informerar min forskningsagenda. I mitt arbete försöker jag förstå hur vetenskapliga idéer och kunskapsanspråk blir till, legitimeras och används i miljöpolitiska beslutsprocesser. I synnerhet har jag studerat hur klimatproblemet förstås och görs styrbart genom olika beräkningsmetoder för koldioxidflöden och utsläpp. 

Just nu är jag engagerad i ett flertal forskningsprojekt. Utöver mina externfinansierade projekt ägnar jag mig åt följande forskningsteman: Carbon Accountability, finansierat av Linköpings universitets karriärskontrakt. I detta projekt studerar jag klimatfrågans beräkningspolitik. Jag är särskilt intresserad av hur klimatfrågan gestaltas, förstås och styrs som politiskt problem genom mätningar av koldioxidhalter och flöden i naturen, på utsläppsmarknaden, och i våra vardagsliv. Environmental Politics after Nature, del av Earth System Governance projektet.

På senare år har Antropocen-begreppet gjort inträde i den miljövetenskapliga debatten och förkunnat att människans miljöpåverkan nu är så fundamental att ingen naturlig natur finns kvar. Vi har trätt in i en ny geologisk era helt formad av mänskligheten. I detta projekt studerar vi hur Antropocen-begreppet fångas upp, gestaltas och omstöps i den miljöpolitiska teorin och praktiken. Vad kännetecknar miljöpolitiken vid naturens slut? Detta forskningstema är en del av det internationella Earth System Governance projektet och sammanför miljöpolitiska forskare från Europa, Nordamerika, Australien och Asien.

Forskningsprojekt

Publikationer

2017

Eva Lövbrand, Mattias Hjerpe, Björn-Ola Linnér

Making climate governance global: how UN climate summitry comes to matter in a complex climate regime

Ingår i Environmental Politics

Artikel i tidskrift

Nyheter

CV

Akademiska examina 

2012 
Docent i Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktor i miljövetenskap, Högskolan i Kalmar. Avhandlingens titel: “Greening Earth? Science, Politics and Land Use in the Kyoto Negotiations 

1999
Internationell master i miljövetenskap, Lunds universitet 

1998
 Kandidatexamen i statsvetenskap, Lunds universitet
Internationella forskningsnätverk

  • Vetenskaplig koordinator för klimatdomänen inom the Environmental Humanities Collaboratory, en internationell forskningsplattform som koordineras av Linköping University och finansieras av Mistra och Formas. 
  • Vetenskaplig koordinator för the Earth System Governance Project’s Conceptual Task force on the Anthropocene
  • Medlem i den vetenskapliga kommitteen för ERC Starting Grant projektet ’Advancing Knowledge Systems to Inform Climate Adaptation Decisions’, principal investigator Surraje Dessai, University of Exeter, UK (sedan 2012). 
  • Medlem I the NESTNET network, koordinerat av Dr Silke Beck vid the Helmholtz Centre for Environmental Research i Leipzig och finansierat av det tyska utbildnings- och forskningsdepartementet.Internationella forskningsvistelser

Gästforskare vid the School of Environment, University of Auckland, New Zealand, januari till mars 2014.

Postdoktor vid the Centre for Science and Technology Policy Research, University of Colorado, 2007-2008.

Redaktionsuppdrag för tidskrifter 

Medlem i redaktionen för följande vetenskapliga tidskrifter: 
  • Global Environmental Politics
  • Critical Policy studies 
  • the Anthropocene Review.

Undervisning och handledning

Jag undervisar om internationell klimat- och miljöpolitik, grön politisk teori och tvärvetenskapliga forskningspraktiker på kandidat-, master- och doktorandnivå. Just nu är jag ansvarig för kurserna Internationell Miljömanagement (7,5) och Ekologins mångfald (7,5 hp) på kandidatprogrammet i miljövetenskap.

På masterprogrammet ’Vetenskap för hållbar utveckling’ ger jag kursen ’Climate Science and Policy’ (15 hp) och på masterprogrammet ’European and International Relations’ ansvarar jag för en delkurs om ’Global climate governance’ ( 7,5 hp). 

Sedan VT15 har jag också varit kursansvarig för Temainstitutionens doktorandkurs ’Tvärvetenskapens ontologi, epistemologi och praktik’ (3+2hp).

Just nu agerar jag huvudhandledare för Prabhat Upadhyaya vid Tema Miljöförändring. Prabhat gör en jämförande analys av nationella klimatpolitiska strategier i Sydafrika, Indien och Brasilien. Jag är också bihandledare till Jasmine Livingston vid Centrum för miljö- och klimatstudier i Lund. Jasmine skriver om IPCCs förändrade roll i klimatpolitiken.

Relaterade forskare

Relaterat Innehåll