Forskning i gränslandet mellan miljö, kunskap och politik

Vilken roll spelar vetenskapliga rön och expertpraktiker i miljöpolitiken? Detta är en fråga som informerar min forskningsagenda. I mitt arbete försöker jag förstå hur vetenskapliga idéer och kunskapsanspråk blir till, legitimeras och används i miljöpolitiska beslutsprocesser. I synnerhet har jag studerat hur klimatproblemet förstås och görs styrbart genom olika beräkningsmetoder för koldioxidflöden och utsläpp.

Just nu är jag engagerad i ett flertal forskningsprojekt. Utöver mina externfinansierade projekt ägnar jag mig åt följande forskningsteman:

Carbon Accountability

I detta projekt studerar jag klimatfrågans beräkningspolitik. Jag är särskilt intresserad av hur klimatfrågan gestaltas, förstås och styrs som politiskt problem genom mätningar av koldioxidhalter och flöden i naturen, på utsläppsmarknaden, och i våra vardagsliv.

Anthropocene Encounters

På senare år har Antropocen-begreppet gjort inträde i den miljövetenskapliga debatten och förkunnat att människans miljöpåverkan nu är så fundamental att ingen naturlig natur finns kvar. Vi har trätt in i en ny geologisk era helt formad av mänskligheten. I detta projekt studerar vi hur Antropocen-begreppet fångas upp, gestaltas och omstöps i den miljöpolitiska teorin och praktiken. Vad kännetecknar miljöpolitiken vid naturens slut? Detta forskningstema har nyligen resulterat i boken ’Anthropocene Encounters: New Directions in Green Political Thinking’ (Cambridge University Press, 2019), redigerad av Frank Biermann och Eva Lövbrand.Forskning i gränslandet mellan miljö, kunskap och politik.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

2017

2016

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Akademiska examina 

2012 
Docent i Tema Vatten i Natur och Samhälle, Linköpings universitet

2006
Filosofie doktor i miljövetenskap, Högskolan i Kalmar. Avhandlingens titel: “Greening Earth? Science, Politics and Land Use in the Kyoto Negotiations 

1999
Internationell master i miljövetenskap, Lunds universitet 

1998
Kandidatexamen i statsvetenskap, Lunds universitet
Internationella forskningsnätverk

Internationella forskningsvistelser

  • Gästforskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, januari-juni 2019.
  • Gästforskare vid the School of Political and Social Sciences, University of Melbourne, januari 2015
  • Gästforskare vid the School of Environment, University of Auckland, New Zealand, januari till mars 2014.
  • Postdoktor vid the Centre for Science and Technology Policy Research, University of Colorado, 2007-2008. 

Redaktionsuppdrag för tidskrifter 

Medlem i redaktionen för följande vetenskapliga tidskrifter:

  • Global Environmental Politics
  • Critical Policy studies
  • The Anthropocene Review
  • Earth System Governance Journal

Visa/dölj innehåll

Undervisning och handledning

Jag undervisar om internationell klimat- och miljöpolitik, grön politisk teori och tvärvetenskapliga forskningspraktiker på kandidat-, master- och doktorandnivå. Just nu är jag ansvarig för kurserna Internationell Miljömanagement (7,5) och Ekologins mångfald (7,5 hp) på kandidatprogrammet i miljövetenskap.

På masterprogrammet ’Vetenskap för hållbar utveckling’ ger jag kursen ’Climate Science and Policy’ (15 hp) och på masterprogrammet ’European and International Relations’ ansvarar jag för en delkurs om ’Global climate governance’ ( 7,5 hp). 

Sedan VT15 har jag också varit kursansvarig för Temainstitutionens doktorandkurs ’Tvärvetenskapens ontologi, epistemologi och praktik’ (3+2hp).

Just nu agerar jag huvudhandledare för Prabhat Upadhyaya vid Tema Miljöförändring. Prabhat gör en jämförande analys av nationella klimatpolitiska strategier i Sydafrika, Indien och Brasilien. Jag är också bihandledare till Jasmine Livingston vid Centrum för miljö- och klimatstudier i Lund. Jasmine skriver om IPCCs förändrade roll i klimatpolitiken.

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat Innehåll
Visa/dölj innehåll