Betyg och bedömning

Handledare guidar och pratar med student som gör VFU
Handledare guidar och pratar med student som gör VFU Peter Holgersson AB

Bedömningsforskning inom skola och utbildning utgör ett forskningsfält där intresset är riktat mot att studera bedömningspraktiker i utbildningssammanhang.

Forskning om betyg och bedömning utförs utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv som bland annat inrymmer pedagogiska, psykologiska, sociologiska och historiska frågeställningar.

Oavsett vilket ämne en lärare undervisar i eller vilken ålder eleverna har så utför läraren kunskapsbedömningar. Vi vet sedan tidigare att hur lärare arbetar med bedömningar påverkar bland annat elevers lärande, studieprestationer, motivation, självtillit, självkänsla och studieval. Det finns dock behov av mer kunskap om vad lärare bedömer, hur elever bedöms, på vilka grunder lärare formulerar omdömen samt hur lärare och elever kommunicerar kring bedömningar.

Vid LiU bedrivs forskning om bedömning och betygsättning inom flera miljöer, främst utifrån pedagogiska, psykologiska och ämnesdidaktiska kunskapsintressen. Studierna är relaterade till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Aktuella studieobjekt rör områdena skolans bedömningspraktik, elevers och lärares erfarenheter av bedömningar och validering av kompetens.

Forskning inom betyg och bedömning

Nyheter inom forskningsområdet