Betyg och bedömning

Bedömningsforskning inom skola och utbildning utgör ett forskningsfält där intresset är riktat mot att studera bedömningspraktiker i utbildningssammanhang.

Forskning om betyg och bedömning utförs utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv som bland annat inrymmer pedagogiska, psykologiska, sociologiska och historiska frågeställningar.

Oavsett vilket ämne en lärare undervisar i eller vilken ålder eleverna har så utför läraren kunskapsbedömningar. Vi vet sedan tidigare att hur lärare arbetar med bedömningar påverkar bland annat elevers lärande, studieprestationer, motivation, självtillit, självkänsla och studieval. Det finns dock behov av mer kunskap om vad lärare bedömer, hur elever bedöms, på vilka grunder lärare formulerar omdömen samt hur lärare och elever kommunicerar kring bedömningar.

Vid LiU bedrivs forskning om bedömning och betygsättning inom flera miljöer, främst utifrån pedagogiska, psykologiska och ämnesdidaktiska kunskapsintressen. Studierna är relaterade till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Aktuella studieobjekt rör områdena skolans bedömningspraktik, elevers och lärares erfarenheter av bedömningar och validering av kompetens.

Forskning inom betyg och bedömning

En skolklassens vänskapsnätverk uppdelat efter ursprung.

Kamratpåverkan eller diskriminering? Att förstå mekanismerna bakom etniska skillnader i skolprestationer.

Detta projekt utforskar skolprestationsklyftor mellan elever med olika etnisk bakgrund. Genom att analysera data från europeiska ungdomar och svenska register, strävar vi efter att öka medvetenheten om partiskhet i utbildningssystemet.

Gammal skrivmaskin i lövhög.

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD

Teknik, naturvetenskap och didaktik - TekNaD - är en forskningsmiljö inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik som startade 2011.

En nyckelpiga på en rostig taggtråd.

Språk, redskap och representationer

Inom detta forskningsområde fokuseras dessa redskap och representationer och vilka möjligheter till lärande av naturvetenskap de ger. Vi undersöker även hur nya typer av redskap förändrar naturvetenskapliga lärandepraktiker i sig.

Vågskål.

Forskning om bedömning

Forskning om bedömning (FoB) är ett nätverk av forskare vid Linköpings universitet som utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv intresserar sig för frågor om bedömning och betyg i utbildningssammanhang.

Man i kostym tittar på en tavla med olika formler.

System- och individperspektiv på bedömning

De senaste årens ökade tryck på skolsystem att mäta och följa kunskapsutveckling har satt frågan om bedömning i centrum för forskningen om skolan.

Barn springer genom skogen.

Didaktiska ansatser inom naturvetenskaplig undervisning

Forskningen inom detta område inriktas mot att dels vidareutveckla didaktiska ansatser inom naturvetenskap, dels undersöka och kritiskt granska deras historiska, kulturella samtida uttryck.

Teknikens didaktik

Teknikens didaktik

Teknikens didaktik handlar om teknikundervisning från förskola upp till gymnasium och lärarutbildning, både som ett forskningsområde och som huvudområde inom våra olika lärarprogram.

Nyheter inom forskningsområdet