Etik, värden och normer

Utbildningars innehåll, metoder, och institutionella former utformas utifrån en rad olika normer, samtidigt som utbildning bidrar till att konstruera, förändra och befästa normer och värden. Inom etiken studeras människors moraliska förhållningssätt. 

Forskningen inom dessa områden ställer frågor som: Vilka normer och värden utgör grund för utbildningars innehåll och organisering? Vilka etiska och moraliska val tvingas lärare göra? Vad lär man sig i skolan om vad som är normalt, onormalt, möjligt eller omöjligt? Det handlar om villkor för utbildning, för dem som utbildas, och hur utbildning medverkar till att skapa, förmedla och förändra olika värden och normer, och de etiska ställningstaganden de bygger på.

På ett samhälleligt och politiskt plan handlar det om vilka normer och värden som ska vara grundläggande för utbildning, frågor om dess innehåll, funktion och konsekvenser för samhälle och individ. Vilka värden och normer kommer till uttryck i målstyrning, fritt skolval och friskolereformen, till exempel? Utifrån ett mer individuellt perspektiv handlar det om aspekter som delaktighet, diskriminering och marginalisering.

Ett centralt mål är att kritiskt granska hur dominerande diskurser befäster och förändrar aktörers möjligheter att vara delaktiga i skolan, för att synliggöra att verksamheter inom utbildning alltid inbegriper maktaspekter.

Forskningen syftar ytterst till att bidra till en utbildning som dels är likvärdig, dels förbereder elever och studenter för att leva i och forma ett samhälle kännetecknat av mångfald, komplexitet och förändring. I Sverige fanns tidigare en strävan mot en likvärdig utbildning för alla. Den har idag ersatts av en alltmer segregerad utbildning som både förstärker orättvisor och leder till sämre prestationer.

Många värden och normer som tidigare präglat utbildningssystem, både i Sverige och utomlands, har omvandlats och skapat nya villkor för lärande och fostran. Forskningen inom det här området handlar om normer som rör genus, sexualitet, etnicitet, klass, och ålder. Dessa studeras såväl inom olika utbildningar som i mediematerial om utbildning och i nationella och internationella policymaterial.

Professioners etiska dilemman utgör ett forskningsområde inom etiken. Här finns en lång tradition av forskning vid LiU. Empiriska studier av lärares yrkesetiska problem och dilemman har visat hur lärare ställs inför otaliga svåra etiska och moraliska val i sin vardagliga praktik. Det kan exempelvis röra sig om svårigheten att ingripa mot kollegor som handlar oetiskt mot eleverna eller om svårigheten att vara rättvis. En konsekvens av att man inte handlar i enlighet med sin moraliska övertygelse kan vara att man drabbas av moralisk stress.

Forskning etik, värden och normer

Man i ett informellt flyktingläger bakom Belgrads tågstation. .

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle - REMESO

Institutet bedriver forskning inom migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar, medborgarskap och välfärd.

En skolklassens vänskapsnätverk uppdelat efter ursprung.

Kamratpåverkan eller diskriminering? Att förstå mekanismerna bakom etniska skillnader i skolprestationer.

Detta projekt utforskar skolprestationsklyftor mellan elever med olika etnisk bakgrund. Genom att analysera data från europeiska ungdomar och svenska register, strävar vi efter att öka medvetenheten om partiskhet i utbildningssystemet.

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete Norrköping

Vår kärna består av praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning.