Presentation

Undervisning

Jag är universitetsadjunkt i matematikdidaktik vid Linköpings universitet och undervisar främst på Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 och Ämneslärarprogrammet åk 7-9 ingång matematik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) samt Institutionen för matematik (MAI). Jag är även engagerad i lärarfortbildning via Skolverkets framtagande av moduler inom matematiklyftet i synnerhet gällande uppdrag som handlar om Undervisa matematik på yrkesprogram och Matematikundervisning med digitala verktyg.

Forskning

Sedan september 2011 är jag deltidsdoktorand i matematikutbildning vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet inom ramen för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Jag forskar om lärande och undervisning av matematik inom grundskolan och gymnasiet.

Min magisteruppsats (2005) handlade om undervisning av gymnasieelever inom ekvationsavsnittet med ett laborativt arbetssätt inom utomhuspedagogik. I min licentiatavhandling(2011) undersökte jag hur den matematiska idén om proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. Ett allmänt problem som är kopplat till detta är hur den nationella läroplanen realiseras i läroböcker och nationella prov. För att undersöka detta utvecklades ett analysverktyg baserat på ATDs teoretiska ram (Anthropological Theory of the Didactic) (Chevallard, 2007).

Främst rör sig mina forskningsintressen inom området funktioner och algebra. Jag har arbetat med projektet VIDEOMAT (Videoinspelad matematikundervisning), en internationell komparativ videostudie i matematik i samarbete med Åbo Akademi (Finland) Universitetet i Agder (Norge) och UCLA (USA) under ledning av Professor Roger Säljö (LinCS, GU). VIDEOMAT-projektet utforskar introduktion av algebra i årskurs 6 och 7.

Övriga forskningsintressen är programmering i matematik, och utveckling av Lärarutbildningen i matematik, såväl i grundutbildning som i fortbildning. Speciellt intresse är kommunikation i matematik.

Publikationer

2022

2018

2015

Relaterade forskare

Organisation