Fotografi av Åsa Åslund

Åsa Åslund

Universitetslektor, Docent

Universitetslektor, docent, med intresse för offentlig rätt och rättsliga regler för markanvändning av olika slag. Också programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen och intresserad av utveckling av utbildning, verksamheter och människor.

Komplexa samhällsfenomen kräver en allsidig analys

Som lärare och programansvarig vill jag skapa förutsättningar för en god utbildning i en komplex värld. Resultaten av utbildningen vill jag ska bidra till ett samhälle som möjliggör en rättssäker och rättstrygg framtid för individer och organisationer.

I min forskning vill jag uppnå både förståelse och möjliga lösningar av komplexa frågor.

Universitetsuppdrag

Jag är sedan 2019 programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen. Jag har tidigare varit avdelningschef, tillika studierektor, vid Avdelningen för Affärsrätt vid Linköpings universitet.

Forskning

Förståelse av komplexa samhällsfenomen kräver en allsidig analys. De rättsliga förutsättningarna är en del av denna analys. Min tidigare forskning har rört rättslig reglering av användande av mark under åberopande av allemansrätten och rättslig reglering av friluftsliv inom ramen för en kommersiell verksamhet. I dag forskar jag framför allt om arbetsmiljöreglering i samband med frivilligas och semiprofessionellas deltagande i räddningsinsatser.

Undervisning

Jag undervisar på många olika utbildningsprogram – både blivande affärsjurister och t.ex. blivande HR-medarbetare. Min undervisning ligger huvudsakligen inom offentlig rätt och arbetsrätt, med fokus på frågor som exempelvis: vem kan stifta vilka regler och hur regleras förhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Jag handleder även kandidat- och masteruppsatser inom de nämnda områdena och uppsatser om rättslig reglering för markanvändning av olika slag.

CV i korthet

Formella uppdrag

 • Ledamot i Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 2024 -2026
 • Ersättare i Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 2021 - 2024
 • Programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen, 2019-
 • Bitr. handledare åt Isabelle Bengtsson, 2019-
 • Avdelningschef för avdelningen för Affärsrätt 2009-2017
 • Studierektor för ämnesområdet affärsrätt, 2009-2017
 • Suppl. institutionsstyrelsen, IEI, 2012-2017
 • Suppl. fakultetsstyrelsen (Filosofiska fakulteten), 2015-2017

CV

 • Vetenskaplig ledamot, Etikprövningsmyndigheten 2024 -2026
 • Ersättare för vetenskaplig ledamot, Etikprövningsmyndigheten, 2022 - 2024
 • Docent i affärsrätt, 2021
 • Programansvarig, Affärsjuridiska masterprogrammen, 2019-
 • Enhetschef, rättsenheten, tillika chefsjurist på Länsstyrelsen Östergötland, 2017-2019
 • Avdelningschef, Avdelningen för Affärsrätt, 2009-2017
 • Studierektor, affärsrätt, 2009-2017
 • Jur. dr. 2008

Publikationer

Utbildningsprogrammen

Handledning av doktorander på LiU

Nyheter

Organisation