Programansvarig, lärare och forskare i affärsrätt

Genom att skapa förutsättningar för god utbildning och genom att i undervisningssituationen ge studenten lust att lära och åstadkomma mer, önskar jag bidra till en rättssäker och rättstrygg framtid för individer och organisationer.

I min forskargärning önskar jag uppnå förståelse och möjliga lösningar av komplexa frågor – också för en rättssäker och rättstrygg framtid. Jag gillar att arbeta vid universitetet, och att möta både studenter och kollegor i olika sammanhang.

Universitetsuppdrag
Visa/dölj innehåll

Jag är sedan 2019 programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen. Jag har tidigare varit avdelningschef, tillika studierektor, vid Avdelningen för Affärsrätt vid Linköpings universitet.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Min forskning har hittills rört rättslig reglering av användande av mark under åberopande av allemansrätten och rättslig reglering av friluftsliv inom ramen för en kommersiell verksamhet.

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Jag undervisar på många olika utbildningsprogram – både blivande affärsjurister och t.ex. blivande HR-medarbetare. Min undervisning ligger huvudsakligen inom offentlig rätt och arbetsrätt, med fokus på frågor som exempelvis: vem kan stifta vilka regler och hur regleras förhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Jag handleder även kandidat- och masteruppsatser inom de nämnda områdena och avseende rättslig reglering för markanvändning av olika slag.

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

Formella uppdrag

 • Programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen, 2019-
 • Bitr. handledare åt Isabelle Bengtsson, 2019-
 • Avdelningschef för avdelningen för Affärsrätt 2009-2017
 • Studierektor för ämnesområdet affärsrätt, 2009-2017
 • Suppl. institutionsstyrelsen, IEI, 2012-2017
 • Suppl. fakultetsstyrelsen (Filosofiska fakulteten), 2015-2017
 

CV

 • Jur. dr. 2008
 • Programansvarig, Affärsjuridiska masterprogrammen, 2019-
 • Enhetschef, rättsenheten, tillika chefsjurist på Länsstyrelsen Östergötland, 2017-2019
 • Avdelningschef, Avdelningen för Affärsrätt, 2009-2017
 • Studierektor, affärsrätt, 2009-2017

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Handledning av doktorander på LiU
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll