Prestationsutveckling och livskvalitet inom elitidrott utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv

Jag är docent i psykologi och docent i idrottsvetenskap samt legitimerad psykoterapeut. Min forskning inriktas, bland annat, mot elitidrottares välbefinnande, livskvalitet och prestationsutveckling utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv. Jag undervisar inom olika psykologiska områden, till exempel klinisk psykologi, idrottspsykologi och socialpsykologi.

Tillämpad idrottspsykologi inom elitidrott

Mitt forskningsintresse inriktas framför allt mot idrotts-/prestationspsykologi inom elitidrott med en tyngdpunkt på tillämpad forskning inom området. Parallellt med min forskning och utbildningsverksamhet inom akademin arbetar jag också sedan många år tillbaka praktiskt/tillämpat med prestationspsykologisk rådgivning för elitidrottare.

Elitidrott innebär en möjlighet för idrottare att få leva sin dröm och utforska sin fulla idrottspotential. En elitidrottskarriär innebär samtidigt att idrottaren över tid befinner sig i en prestationsorienterad miljö med hög konkurrens där den psykosocial belastning och olika stressorer av naturliga skäl blir högre.

Redan i min doktorsavhandling år 2006 (”Competing under pressure: State anxiety, sports performance and assessment”) intresserade jag mig för faktorer som är relaterade till ”att prestera under press”. Genom åren har jag efter disputationen breddat mina frågeställningar med utgångspunkt i de förändrade behov som elitidrottare ställs inför och den kontinuerliga kunskapsutveckling som sker nationell och internationellt både inom forskning och tillämpning.

I min nuvarande forskning ligger mitt intresse, bland annat, på frågor om hur elitidrottare kan balansera positiva och negativa faktorer som förekommer under elitsatsningen för en hållbar elitidrottskarriär. Mer konkret har min forskning främst fokuserat på:

  • Preventiva faktorer som kan stimulera tävlingsidrottares välbefinnande, livskvalitet och idrottsprestation.
  • Idrottspsykologiska interventioner
  • Utveckling och validering av självskattningsformulär/tester inom idrottspsykologi. 

I min forskning integrerar jag teorier från många områden och hämtar bland annat inspiration från den traditionella idrottspsykologin, positiv psykologi och klinisk psykologi. Publicering av mina studier har skett nationellt och internationellt i vetenskapliga tidskrifter med peer-review granskning. Min forskning har också genom åren karaktäriseras av att jag använder olika former av forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa, utifrån forskningsfrågornas art.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Undervisning

Föreläsningar

SM-veckan 2022

Carolina Lundqvist föreläser om Mental hållbarhet inom idrotten 

Idrottspsykologi för unga idrottare

Se seminariet där Carolina Lundqvist är en av föreläsarna. 

Lägg grunden för ett framgångsrikt och hälsosamt idrottsliv. Hur kan ledare stötta unga att prestera och må bra i tävlingssituationer och under press? Lyssna till forskare i idrottspsykologi och barn- och ungdomsansvarig på Riksidrottsförbundet. Textas inom kort.
Del 3 i seminarieserien Bra barnidrott. Sändes 30 november 2022. Centrum för Idrottsforskning

I media, nätverk, redaktör

Nyheter

Organisation