Min forskning handlar om olika aktörers roller i klimatomställningen. Några av de frågor som jag är nyfiken på och försöker förstå i min forskning är: På vilket sätt arbetar företag med att minska sin klimatpåverkan? Vad är det som driver företagen i detta arbete? Hur ser företag, myndigheter och politiker på sin egen och andras roll i klimatomställningen?

Företagens roll i klimatomställningen 

Det är många aktörer, från enskilda individer till överstatliga organisationer, som behöver samarbeta för att världen ska lyckas nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader - något som de flesta av världens stater kom överens om i Parisavtalet. I Sverige, liksom på många andra ställen i världen, står företag för en stor del av klimatutsläppen, och de har därför också en framträdande roll i klimatarbetet. Det är vanligt att politiska initiativ för att öka takten i klimatomställningen riktas till just företag. Men företag är inte passiva mottagare av politiska insatser utan aktiva aktörer som också tar egna initiativ i klimatomställningen. Så hur förhåller sig egentligen företagen till de här politiska initiativen och satsningarna? På vilket sätt är de politiska satsningarna för att öka takten i klimatomställningen länkade med det klimatarbete som pågår hos företagen? På vilket sätt påverkar det deras klimatarbete? Gör de det? Vilka andra aktörer uppfattar företagen vara viktiga och drivande i klimatarbetet? Frågor som dessa är viktiga att forska om för att förstå möjligheter och utmaningar i försöken att styra klimatomställningen men också för att förstå hur klimatomställningen uppstår genom mängder med initiativ från olika aktörer vars insatser är sammanlänkande på olika sätt.

Tidigare forskning: Kunskap och lärande i projektbaserade organisationer

Jag har tidigare forskat om kunskap och lärande i projektbaserade organisationer. I den forskningen har jag fokuserat kunskapsintegration i produktutvecklingsprojekt och hur företag organiserar för bibehållen och fördjupad specialistkompetens i tvärfunktionella och samlokaliserade team. Jag har även studerat konflikters betydelse i kunskapsintegration liksom intresserat mig för hur lärande mellan projekt kan gå till och hur processer och verktyg för sådant lärande kan anpassas till den specifika organisationens kontext.

Publikationer

2023

2021

2020

Forskning

Undervisning

Relaterad information

Organisation