GROWL: Grön omställning i arbetslivet

Man i kostym går i en skog.
gremlin

För att nå klimatmålen behöver arbetslivet ställa om. Detta forskningsprogram fokuserar på människorna, organisationerna och politiken runt grön omställning inom industri och skogsnäring.

Forskningsprogrammet GROWL (Greening of Working Life) analyserar arbetslivets gröna omställning på individ-, organisations- och policynivå. Det omfattar en kohortstudie med enkäter och intervjuer med personer i arbetslivsomställning, fallstudier av företag i industrin och skogsnäringen, samt policyanalyser och intervjuer med politiker, fackföreningsrepresentanter och andra centrala aktörer.

Programmet fokuserar på vilka typer av förändringar som anses tänkbara på individuell, organisatorisk och politisk nivå, och vilka mål som anses eftersträvansvärda, relevanta och genomförbara. Därtill undersöks om den gröna omställningen är rättvis genom att studera konsekvenser för människors yrkeskarriärer samt behovet och användningen av samhälleliga trygghetssystem.

Programmet finansieras av Forte i forskningsområdet Arbetslivets utmaningar. Det startade hösten 2023 och avslutas under 2029.

Projekten i programmet undersöker hur den gröna omställningen genomförs i praktiken, hur den upplevs och förstås av anställda, chefer, fack och politiker, hur den relateras till arbetsvillkor, arbetsplatslärande och innovation, samt till policy på nationell och EU-nivå. Programmet bidrar med en teoretisk och empirisk förståelse för de dynamiker som påverkar arbetslivets förändring, och hur människor, organisationer och policy anpassar sig och bidrar till samhällets gröna omställning.

Forskargruppen har en unik blandning kompetenser omfattande sociologi, pedagogik, miljöförändring, statsvetenskap och företagsekonomi, och rymmer totalt tolv forskare, varav tre doktorander.

Nyheter

Sociala medier

Forskningsmiljö

Kontakt

Organisation