Fotografi av Emma Eldelin

Emma Eldelin

Biträdande professor

I min forskning intresserar jag mig för litterära skapandeprocesser, fiktionsvärldar och relationer mellan skrivande, rum och mobilitet. Jag har även ett mångårigt engagemang för essägenren och dess historia.

Skrivande, rum och mobilitet, fiktivt världsskapande, essäer och sysslolöshet 

Jag intresserar mig för den litterära kreativiteten, dess former och villkor: vad har rum, plats och mobilitet för betydelse för skrivandet, för författares självförståelse och litteraturens former? Hur kan vi förstå fiktivt världsskapande som en kollektiv och kumulativ process som involverar många aktörer, genrer och medier? Vad har idéer om sysslolöshet och den lediga tiden haft för betydelse för essägenren och för dess fria reflexioner? Det är några av de frågor jag söker svar på i min forskning.

Rum, plats, mobilitet och skrivande

Mellan 2018 och 2021 bedrev jag tillsammans med Andreas Nyblom forskningsprojektet ”Författandets nya färdvägar – om rummets poetik och politik i samtidslitteraturen”, finansierat av Vetenskapsrådet. Fokus låg på hur olika slags rum för resande, genomfarter och transporter – särskilt tunnelbanan, tåget och flygplatsen – idag förknippas med skrivande och litteratur på ett sätt som utmanar traditionella uppfattningar både om dessa miljöer och om det litterära skrivandet som en privat och platsbunden verksamhet. Centrala frågor i projektet handlade om vilka estetiska och litterära funktioner transitmiljöer fyller i samtida konstruktioner av skrivpraktiker, poetik och författaridentitet, och vilka rumsliga maktförhållanden som aktualiseras när författare använder transitmiljöer på oväntade sätt, eller då nya typer av aktörer fungerar som uppdragsgivare åt författare. Monografin Rastplats för rastlösa: Litteratur, skrivande och självreflektion i tre transitmiljöer (ellerströms, 2022) summerar projektet genom tematiska analyser av ett tjugotal litterära verk i olika genrer och från olika delar av världen.

Essä, sysslolöshet och tillbakadragande 

Både i forskning och undervisning har jag under många år ägnat mig åt essän som genre och form för tänkande och skrivande. I boken Att slå dank med virtuositet: Reträtten, sysslolösheten och essän (ellerströms, 2018) sammanfattade jag detta intresse med särskilt fokus på sysslolöshetens, den lediga tidens och det tillbakadragna livets betydelse för uppkomsten av essägenren, för dess vidare utveckling och självförståelse. I essäns historia finns många exempel på författare som tagit sig an sysslolöshetens, ledighetens och avskildhetens tematiker. I Att slå dank med virtuositet följer jag dessa teman och hur de varieras hos fyra författare från renässansen till vår tid: Michel de Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf och Jenny Diski. Boken skrevs i samband med ett forskningsprojekt om sysslolöshet och lättja i litteraturens historia (VR 2013–2015).

Undervisning 

Jag undervisar i ämnet litteraturvetenskap på fristående kurs på grundnivå och avancerad nivå samt på kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier och lärarprogrammet. I anslutning till mina forskningsintressen har jag utvecklat kurser som ”Essän från Montaigne till medieåldern”, ”Lättjans litteratur”, ”Rum, platser och världar i populärfiktion” och ”Transmedialt berättande”, vilka har erbjudits som fristående kurser och inom ramen för litteraturvetenskap 2 och 3. Jag är även medförfattare till läroboken Grundbok i litteraturvetenskap (red. Carin Franzén, Studentlitteratur 2015) med ett kapitel om författaren i historisk belysning, som perspektiv i litteraturläsning och som ämne för litteraturvetenskaplig teori.

Publikationer

Forskningsprojekt

CV, samverkan och uppdrag

CV

  • Filosofie kandidatexamen med litteraturvetenskap som huvudämne 1999
  • Filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap 2000
  • Filosofie doktorsexamen i tema Kommunikation 2006
  • Docent i litteraturvetenskap 2019Samverkan

Jag presenterar återkommande min forskning på föreningar, bibliotek och konferenser.

Välkommen att kontakta mig, emma.eldelin@liu.se, om du vill veta mer eller diskutera tänkbara samarbeten.

Biträdande handledare för

Camilla Wallin Lämsä, Språk och kultur, IKOS

Forskningsmiljö

Nyheter

Organisation