Fotografi av Emma Eldelin

Emma Eldelin

Universitetslektor, Docent

Jag forskar om platsens och rummets betydelse för litterärt skrivande och kreativt arbete i en tid av ökande globalisering och mobilitet. Ett annat återkommande intresse är essän som form för tänkande och skrivande i historien och samtiden.

Rum, plats och skrivande – sysslolöshet, kreativitet och essä 

Jag intresserar mig i vid mening för det kreativa skapandet och dess villkor: vad har rummet och platsen för betydelse för det litterära skrivandet, för författares självförståelse och för litteraturens former, och hur utmanas traditionella idéer om litterärt skapande av globalisering och ökat resande? Vilka funktioner har sysslolösheten och den lediga tiden haft för utformningen av essägenren och för dess fria reflexioner? Det är några av de frågor jag söker svar på i min forskning.

Rum, plats, skrivande och globalisering

Sedan våren 2018 bedriver jag tillsammans med Andreas Nyblom forskningsprojektet ”Författandets nya färdvägar – om rummets poetik och politik i samtidslitteraturen”, finansierat av Vetenskapsrådet. Fokus ligger här på hur olika slags rum för resande, genomfarter och moderna transporter – särskilt tunnelbanan, tåget och flygplatsen – idag förknippas med skrivande och litteratur på ett sätt som utmanar traditionella uppfattningar såväl om dessa miljöer som om det litterära skrivandet som en privat och platsbunden verksamhet. I projektet undersöker vi både litterära texter från olika genrer som kopplar samman litteratur och skrivande med olika slags transitrum, och exempel på transportföretag som på senare år har anlitat författare som writers in residence (”husförfattare”) i samband med evenemang och jubileer. Vi frågar oss bland annat vilka estetiska och litterära funktioner transitrummen fyller i samtida konstruktioner av skrivpraktiker, poetik och författaridentitet, och vilka rumsliga maktförhållanden som aktualiseras när författare använder transitrum på oväntade sätt, eller då nya typer av aktörer fungerar som uppdragsgivare åt författare. I vidare mening är projektet ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan rum, plats och kreativt arbete i en globaliserad samtid.

Essä, sysslolöshet och tillbakadragande

Bokomslag. "Att slå dank med virtuositet". Författare Emma Eldelin.

Både i forskning och undervisning har jag under många år ägnat mig åt essän som genre och form för tänkande och skrivande. I boken Att slå dank med virtuositet: Reträtten, sysslolösheten och essän (ellerströms, 2018) sammanfattar jag detta intresse med särskilt fokus på sysslolöshetens, den lediga tidens och det tillbakadragna livets betydelse för uppkomsten av essägenren, för dess vidare utveckling och självförståelse. I essäns historia finns många exempel på författare som tagit sig an sysslolöshetens, ledighetens och avskildhetens tematiker. I Att slå dank med virtuositet följer jag dessa teman och hur de varieras hos fyra författare från renässansen till vår tid: Michel de Montaigne, Charles Lamb, Virginia Woolf och Jenny Diski. Boken skrevs i samband med ett forskningsprojekt om sysslolöshet och lättja i litteraturens historia (VR 2013–2015).

Undervisning 

Jag undervisar i ämnet litteraturvetenskap på fristående kurs på grundnivå och avancerad nivå samt på kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier och lärarprogrammet. I anslutning till mina forskningsintressen har jag utvecklat kurser som ”Essän från Montaigne till medieåldern”, ”Lättjans litteratur”, ”Rum, platser och världar i populärfiktion” och ”Transmedialt berättande”, vilka har erbjudits som fristående kurser och inom ramen för litteraturvetenskap 2 och 3. Jag är även medförfattare till läroboken Grundbok i litteraturvetenskap (red. Carin Franzén, Studentlitteratur 2015) med ett kapitel om författaren i historisk belysning, som perspektiv i litteraturläsning och som ämne för litteraturvetenskaplig teori.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

CV, samverkan och uppdrag Visa/dölj innehåll

CV

  • Filosofie kandidatexamen med litteraturvetenskap som huvudämne 1999
  • Filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap 2000
  • Filosofie doktorsexamen i tema Kommunikation 2006
  • Docent i litteraturvetenskap 2019Samverkan

Jag presenterar återkommande min forskning på föreningar, bibliotek och konferenser.

Välkommen att kontakta mig, emma.eldelin@liu.se, om du vill veta mer eller diskutera tänkbara samarbeten.

Biträdande handledare för

Camilla Wallin Lämsä, Språk och kultur, IKOS

Forskningsmiljö Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll