Presentation

Jag disputerade 2018 på en avhandling om behov och behovsprinciper inom hälso- och sjukvården. Har sedan dess forskat och undervisat i etik och tillämpad etik med särskilt fokus på medicinsk etik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör medicinsk etik, särskilt etiska frågor som aktualiseras vid prioriteringar av hälso- och sjukvårdens resurser. 

Under de kommande åren (2021–2023) kommer jag framförallt arbeta med mitt postdoktorala projekt Från knapphet till extrem knapphet – väl genomtänkta prioriteringar i händelse av kris och krig finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 

Projektet syftar till att relatera kunskapen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården till en situation av kris och krig. Diskussionen inom prioriteringsetiken har tydliga beröringspunkter med diskussionen om prioriteringar av samhällets resurser i en situation av kris och krig. De båda diskussionerna har dock i stor utsträckning pågått oberoende av varandra. Det finns ett behov av att öka kunskapen om t ex relationen mellan prioriteringar och kontinuitetshantering. Det behovet har inte minskat under 2020 med tanke på pågående pandemi. 

Fokuset för det här projektet är kontexten i vilken principer för prioriteringar skall tillämpas. Normalt sett har man tänkt sig att kontexten som principer ska fungera i är ett hälso- och sjukvårdssystem i vilket det visserligen inte råder extrem knapphet på resurser men likväl knapphet. Men är de principer som förefaller rimliga i en sådan vardag lika rimliga i en situation av kris och krig – när samhällets resurser går från knappa till extremt knappa? Den frågan utgör mitt primära fokus de kommande åren.


Senaste publikationer

2023

2022

Forskningsverksamhet

Nyheter

Organisation