Migration, lärande och social inkludering

Flykting med huvudet i händerna framför tomt hus

De senaste årens flyktingsituation i Sverige och Europa innebär stora utmaningar i termer av inkludering. I spåren av denna situation har vuxenutbildningens och folkbildningens potential för inkludering aktualiserats i den politiska debatten, som ett medel för inkludering av migranter i arbetslivet och det svenska samhället i stort. I fokus för projektet står därmed aktiviteter för språkligt lärande för vuxna migranter och deras bana mot potentiell social inkludering.

Syfte

Syftet med programmet är att identifiera vuxna migranters och unga vuxna migranters sociala inkluderingsbanor, och hur migranter skapar mening kring dessa banor. Mer specifikt ställer vi följande frågor:
1. Vilken mening skapar migranter kring sitt deltagande i olika former av utbildning som syftar till att de ska lära sig det svenska språket? Hur relaterar migranter sitt deltagande till sina förhoppningar inför framtiden?
2. Vilka andra aktiviteter ser migranter som viktiga i relation till sina förhoppningar inför framtiden?
3. I vilken utsträckning, hur och varför förändras meningsskapandet över tid?
4. Vilka aktiviteter framträder som mest centrala i relation till migranters förhoppningar inför framtiden?

Programmets första fas

I första fasen av programmet som genomfördes 2017–2019 intervjuades 173 migranter (varav cirka hälften ej ännu hade uppehållstillstånd) som deltog i tre olika former av utbildning för att lära sig det svenska språket. Fokus i intervjuerna var på deras bakgrund, deras tankar om sin nuvarande tillvaro och deltagande i studier, samt deras förhoppningar inför framtiden. De tre sammanhang som undersöktes var Svenska från dag 1 och Vardagssvenska, som bedrivs i studieförbundens regi, riktat till vuxna asylsökande; utbildning i svenska för invandrare (sfi), och språkintroduktion för ungdomar på gymnasieskola samt folkhögskola. Vi var även på plats och observerade respektive verksamheter, och därutöver intervjuade vi to lärare och cirkelledare samt 25 skolledare och verksamhetsansvariga. Första fasen av programmet avrapporterades i ett flertal vetenskapliga artiklar på engelska, och i en bok på svenska – Utbildning i Migrationens tid.

Programmets andra fas

2021–2022 genomfördes den första omgången av uppföljande intervjuer med de migranter som tidigare intervjuats. Syftet var att se på vilket sätt deras meningsskapande har förändras över tid, både vad gäller sina initiala språkstudier (som de deltog i när vi först träffade dem), andra sammanhang de har stött på sedan sist vi träffade dem, och hur deras tankar om framtiden eventuellt förändrats. Vi lyckades totalt intervjua drygt 50 av de migranter vi tidigare intervjuat. Under 2022-2023 bearbetas alla data från första och andra fasen som grund för ytterligare vetenskapliga publikationer på engelska, och som grund för en andra bok på svenska.

Programmets tredje fas

Inför 2024–2025 planeras en andra omgång av uppföljande intervjuer med de dryga 50 migranter som följt med genom hela studien.

Finansiering

Finansiering av programmets första fas skedde i samarbete mellan LiU och olika intressenter i det omgivande samhället. Dessa var: Norrköpingsfonden (Norrköpings kommun), ABF, Länsstyrelsen i Östergötland, Bildningsförbundet Östergötland, Sensus, Asyl, migrations och integrationsfonden (Migrationsverket), Linköpings kommun, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Totalt erhölls externa anslag om cirka 4,5 miljoner i relation till programmets första fas.

Programmets andra fas finansieras framför allt genom ett anslag från Vetenskapsrådet om 6 miljoner (2020–2023), och genom interna resurser vid LiU.

Inför programmets tredje fas letas för tillfället ytterligare finansiering.

Publikationer

Publikationslista för forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering 

Artiklar i vetenskapliga peer-review tidskrifter

Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2022) A place called home: The meaning(s) of popular education for newly arrived refugees. Studies in Continuing Education, 44(1), 1-13. Doi: 1080/0158037X.2020.1767563

Aman, R. & Dahlstedt, M. (2021). Strangers everywhere? Home and unhomeliness in newly arrived pupils´ narratives on exile. Pedagogy, culture and society. DOI: 10.1080.14681366.2021.1948910

Fejes, A., Aman, R., & Nyström, S. (2021) “Branding bildung” – Commodifying the uniqueness of popular education. Adult education quarterly, 71(2), 111-127. Doi: 10.1177/0741713620957944

Colliander, H. & Fejes, A. (2021) The re-emergence of Suggestopedia? Teaching a second language to adult migrants in Sweden. Language, culture and curriculum, 34(1), 51-64. Doi: 1080/07908318.2020.1767643

Högberg, R., Gruber, S., & Nyström, S. (2020) Teachers’ work and positionings in relation to newly arrived students in Sweden. Teacher and teacher education, 96(November 103156). Doi: 10.1016/j.tate.2020.103156

Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2020) Language introduction as a space for the inclusion and exclusion of young asylum seekers in Sweden. International Journal of Qualitative research on Health and Well-being, 15(supp2). Doi: 10.1080/17482631.2020.1761196.

Nyström, S., Dahlstedt, M., Fejes, A. & Mešić, N. (2020) Mobilising experiences of migration: On the relational work of study circle leaders with asylum seekers. European journal for research on the education and learning of adults, 11(3), 321-333.

Mesic, N., Dahlstedt, M., Fejes, A. & Nyström, S. (2019) Use-Values for Inclusion: Mobilizing Resources in Popular Education for Newly Arrived Refugees in Sweden. Social Inclusion, 7(2), 85-95. DOI: 10.17645/si.v7i2.1971

Fejes, A. (2019) Adult education and the fostering of asylum seekers into potential 'full' citizens. International Review of Education, 65(2), 233-250. Doi: 10.1007/s11159-019-09769-2

Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2017) Popular education, migration and a discourse on inclusion. Studies in the Education of Adults, 49(2), 214-227. Doi: 10.1080/02660830.2018.1463656

Editorials i vetenskapliga peer-review tidskrifter

Fejes, A., Chamberland, M., & Sultana, R.G. (2022) Migration, educational and career guidance and social inclusion. International journal for educational and vocational guidance, 22, 347-361.

Antologier

Dahlstedt, M. & Fejes, A. (red) (2021) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Bokkapitel

Fejes, A., & Dahlstedt, M. (2022) Lifelong learning, migration and conditions for inclusion. In: Springer International Handbooks of Education. Third International Handbook of Lifelong Learning. Edited by Karen Evans, Wing-On Lee, Jörg Markowitsch and Miriam Zukas.

Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2021) Folkhemmet 2.0. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2021) Att skapa en framtid. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Mesic, N., Dahlstedt, M., Fejes, A., & Nyström, S. (2021) Mobilisering av resurser. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Fejes, A., & Dahlstedt, M. (2021) Platsens betydelse. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Fejes, A., Aman, R., & Nyström, S. (2021) Folkbildningens särart. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2021) Inledning: Utbildning i migrationens tid. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M., Colliander, H., Rydell, M., & Gruber, S., (2021) Språket som nyckel. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Gruber, S., Högberg, R., & Nyström, S. (2021) Att vara mer än lärare. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Colliander, H., Nordmark, S., & Rydell, M. (2021) Sfi:s olika skepnader. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2020) Språkkravens politik. I A. Fejes & M. Dahlstedt (red) Perspektiv på skolans problem: Vad säger forskningen? Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2019). Att organisera för inkludering: om språkintroduktionsprogram på gymnasieskola och folkhögskola. I M. Darvishpour & N. Månsson (red), Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter. Stockholm: Liber.

Fejes, A. Dahlstedt, M. (2019) Folkbildning för nyanlända. I K. Abrahamsson, L. Eriksson, M. Myrstener, L. Svensson & T. Persson (red) Folkbildning och forskning, årsbok 2019. Stockholm: Föreningen för folkbildningforskning, 85-97.

Forskningsrapporter

Colliander, H., Nordmark, S., Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2022) Komvux i svenska för invandrare: Möjliggörande eller begränsande för social inkludering? Rapportserie för Centrum för kommunstrategiska studier. Linköping: Linköpings universitet.

Dahlstedt, M., Fejes, A., & Gruber, S. (2019) Folkbildning på svenska? En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi. Linköping: Linköping University electronic press.

Fejes, A., Dahlstedt, M., Högberg, R. & Nyström, S. (2019) Uppdrag: introduktion – om organisering av språkintroduktion för nyanlända i Linköpings kommun, Linköping: Linköping University Electronic Press. 

Fejes, A., Aman, R., Dahlstedt, M., Gruber, S., & Nyström, S. (2018) Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola. Studier i vuxenutbildning och folkbildning Nr. 8. Linköping: Linköping University Electronic Press. 

Fejes, A., Dahlstedt, M., Mesic, N., & Nyström, S. (2018) Svenska(r) från dag 1: En studie av ABFs arbete med asylsökande. Stockholm: ABF.

Kontakt

Forskare

Relaterad forskning

Organisation