Migration, lärande och social inkludering

Flykting med huvudet i händerna framför tomt hus

De senaste årens flyktingsituation i Sverige och Europa innebär stora utmaningar i termer av inkludering. I spåren av denna situation har vuxenutbildningens och folkbildningens potential för inkludering aktualiserats i den politiska debatten, som ett medel för inkludering av migranter i arbetslivet och det svenska samhället i stort. I fokus för projektet står därmed aktiviteter för språkligt lärande för vuxna flyktingar.

Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla kunskap om på vilket sätt och med vilken framgång olika former av studier i svenska språket, bidrar till migranters inkludering på den svenska arbetsmarknaden och i samhället mer brett. Följande forskningsfrågor ställs inom ramen för programmet:

• Vilka är effekterna av migranters deltagande i språkligt lärande inom ramen för olika sammanhäng för vuxenutbildning? Vilka skillnader kan identifieras med grund i individuella och kontextuella karakteristika hos migranterna?

• Hur kan dessa effekter förstås i ljuset av migranters meningsskapande kring sitt studiedeltagande?

• Vilka former av inkluderingsbanor kan identifieras bland migranters deltagande i språkligt lärande?

• Hur och i vilken omfattning kan olika former av språkligt lärande inom ramen för vuxenutbildningen bidra till migranters inkludering på arbetsmarknaden och i samhället mer brett?

Analysen tar sin utgångspunkt i begreppet inkluderingsbanor med grund i sociokulturell teoribildning, och teorier om inkludering/exkludering. Begreppet gör det möjligt att identifiera migranters rörelser i tid och rum (utbildning, arbete, arbetslöshet etc.) och de villkor som gör deras inkludering mer eller mindre möjlig. Forskningsprogrammet är uppdelat på fyra forskningsprojekt som studerar tre olika sammanhang för språkligt lärande inom vuxenutbildningen: svenska för invandrare, lärande av svenska på asylboenden, och språkintroduktion vid folkhögskolan. Genom att använda registerdata, i kombination med en kvalitativt orienterad forskningsdesign (observationer och intervjuer i de tre sammanhangen), och genom uppföljande intervjuer med elever efter två och fyra år vad gäller deras meningsskapande i relation till sina banor i Sverige, så bidrar forskningsprogrammet med ny och viktig kunskap om migranters inkludering på svensk arbetsmarknad och i samhället mer brett.

Finansiärer: Linköpings universitet, Norrköpingsfonden, ABF, Länsstyrelsen i Östergötland, Bildningsförbundet i Östergötland, Sensus, Linköpings kommun

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll