Min bakgrund, pågående forskning och undervisning

Välfärdsstatens möjligheter att påverka barns uppväxtvillkor

Jag disputerade vid Tema barn, Linköpings universitet 2017 med avhandlingen Barn, föräldrar, välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009. I avhandlingsprojektet visade jag hur debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd varit del av frågan om hur välfärden kring barn och barnfamiljen ska organiseras. Det är en fråga som har att göra med hur och på vilket sätt välfärdsstaten ansetts kunna påverka barns uppväxtvillkor och fostran. Föräldrautbildning och föräldrastöd har främst tillskrivit syftet att förbättra barns uppväxtvillkor, psykiska hälsa, utveckling och fostran via föräldrarna, till skillnad från insatser riktade direkt till barn så som förskola och skola.

I avhandlingsprojektet granskades hur statliga utredningar, riksdagsledamöter och riksdagspartier argumenterat för stöd och utbildning till föräldrar i deras föräldraskap mellan 1960- och 2000-talet. I undersökningen analyserades de problembilder, förslag till åtgärder och politiska visioner som byggt argumentationen. Avhandlingen visar bland annat att utbildning och stöd till föräldrar tillskrivits flera olika syften så som att förändra samhället, förändra barnuppfostran, få föräldrar att tro på sin egen förmåga och förbygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Avhandlingen visar varför och hur föräldrautbildning och -stöd lyfts fram som viktig insatts till barn via föräldrarna ställt i relation till andra välfärdsstatliga insatser riktade direkt till barn så som skolan.

Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn – samtida och historiska perspektiv 

Jag är just nu engagerad i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp om barn med neuropsykiatriska funktionshinder vilken har ett historiskt såväl som samtida perspektiv. I ett pågående projekt undersöker vi bland annat hur regeringens beslut om ett tillägg till examensmålen för lärarutbildningarna vad gäller kunskap om neuropsykiatriska svårigheter växt fram och bemötts av högskolor och universitet.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom förskollärarprogrammet där jag är kursansvarig för kurser inom såväl Utbildningsvetenskaplig kärna som Förskolepedagogik.

Publikationer

Forskningsprojekt

Undervisning

Organisation