Min bakgrund, pågående forskning och undervisning 

Välfärdsstatens möjligheter att påverka barns uppväxtvillkor

Jag disputerade vid Tema barn, Linköpings universitet 2017 med avhandlingen Barn, föräldrar, välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009. I avhandlingsprojektet visade jag hur debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd varit del av frågan om hur välfärden kring barn och barnfamiljen ska organiseras. Det är en fråga som har att göra med hur och på vilket sätt välfärdsstaten ansetts kunna påverka barns uppväxtvillkor och fostran. Föräldrautbildning och föräldrastöd har främst tillskrivit syftet att förbättra barns uppväxtvillkor, psykiska hälsa, utveckling och fostran via föräldrarna, till skillnad från insatser riktade direkt till barn så som förskola och skola.

I avhandlingsprojektet granskades hur statliga utredningar, riksdagsledamöter och riksdagspartier argumenterat för stöd och utbildning till föräldrar i deras föräldraskap mellan 1960- och 2000-talet. I undersökningen analyserades de problembilder, förslag till åtgärder och politiska visioner som byggt argumentationen. Avhandlingen visar bland annat att utbildning och stöd till föräldrar tillskrivits flera olika syften så som att förändra samhället, förändra barnuppfostran, få föräldrar att tro på sin egen förmåga och förbygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Avhandlingen visar varför och hur föräldrautbildning och -stöd lyfts fram som viktig insatts till barn via föräldrarna ställt i relation till andra välfärdsstatliga insatser riktade direkt till barn så som skolan.

Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn – samtida och historiska perspektiv 

Jag är just nu engagerad i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp om barn med neuropsykiatriska funktionshinder vilken har ett historiskt såväl som samtida perspektiv. I ett pågående projekt undersöker vi bland annat hur regeringens beslut om ett tillägg till examensmålen för lärarutbildningarna vad gäller kunskap om neuropsykiatriska svårigheter växt fram och bemötts av högskolor och universitet.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen inom förskollärarprogrammet där jag är kursansvarig för kurser inom såväl Utbildningsvetenskaplig kärna som Förskolepedagogik.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Lek och miljö i fritidshem

I projektet intresserar vi oss för lek och lekmiljöer i fritidshem, vilket är en viktig del av fritidshemmet praktik. 

I fritidshemmet är leken betydelsefull både för att elever ska få möjlighet till en meningsfull fritid, skapa sociala relationer och som lärandeform. Vi är särskilt intresserade att studera lek som fenomen och arbetar med följande frågeställningar:

  • Vilka möjligheter till lek erbjuds elever i fritidshemmet?
  • Hur är miljöer för lek utformande och vilket material för lek finns tillgängligt för elever?

I studien kommer vi ta oss an detta område på olika sätt då vi är intresserade av både elever och fritidshemslärares perspektiv på dessa frågor samt görandet i praktiken. I den första delstudien genomför vi samtalspromenader med fritidshemslärare där de berättar om fritidshemmets lekmiljöer med utgångspunkt i möjligheter respektive utmaningar för lek. Samtalspromenaderna sker genom att vi tillsammans med fritidshemslärare går runt i lokalerna och under promenaden så stannar vi och pratar om de olika lekmiljöerna (jmf Klerfelt & Haglund, 2014).
Forskningsledare för projektet är Helene Elvstrand
Deltagande forskare: Sofia Littmarck, Magnus Jansson och Mats Bevemyr

Undervisning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll