Fotografi av Veronika Wallroth

Veronika Wallroth

Proprefekt, Universitetslektor

Jag är intresserad av frågor som rör äldre och åldrande, genus, maskulinitet, intersektionalitet, makt och ensamhet samt organisation och ledarskapsfrågor. Jag undervisar på Socionomprogrammet.

Äldre och åldrande

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, genus, maskulinitet, intersektionalitet, makt och ensamhet men även organisation och ledarskapsfrågor.

Jag är fil. dr i äldre och åldrande och disputerade 2016 vid Linköpings universitet och the National Institutet for studies In Aging and Later Life (NISAL) med avhandlingen Men do care! A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship. Avhandlingen fokuserade på omsorgsgivande män så som söner och svärsöner och deras motiv till att ge omsorg, hur de upplevde omsorgsgivande och hur de såg på omsorgen.

Studien undersökte även om ett genus- och maskulinitetsmedvetet perspektiv på omsorg kan användas för att bidra till familjeomsorgsforskningens förståelse av omsorg. I studien argumenteras det för att det sätt som omsorg hittills ha studerats på bidrar till en hegemonisk förståelse av omsorg vilken tenderat att utesluta mäns perspektiv eller tolka män som mindre lämpliga och mindre kapabla omsorgsgivare än kvinnor. 

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse är frågor om äldre och åldrande, genus, maskulinitet, intersektionalitet, makt och ensamhet men även organisation och ledarskapsfrågor. Intresset för dessa frågor kommer bland annat från erfarenheten av att ha arbetat inom äldreomsorgen som vårdbiträde och som enhetschef för både hemtjänst och särskilt boende.

Undervisning

Min undervisning bedrivs främst på Socionomprogrammet ofta med fokus på äldre och åldrande, människors levnadsvillkor och vetenskapsteori i huvudsak mot kvalitativa metoder. Jag handleder också examensarbeten.

Publikationer

Grupper och nätverk

  • Medlem i FORSA- Förbundet för Forskning i Socialt Arbete
  • Medlem i Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) (sekreterare 2009 till 2015)
  • Medlem i Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

Jag undervisar på Socionomprogrammet

Min undervisning bedrivs främst på Socionomprogrammet ofta med fokus på äldre och åldrande, människors levnadsvillkor och vetenskapsteori i huvudsak mot kvalitativa metoder. 

Två studenter diskuterar på biblioteket på Campus Norrköping

Socionom, 210 hp

Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfrågor och social förändring.

Organisation