Gerontologiskt socialt arbete (GEROSOC)

Äldre par som står och tittar ut mot vatten.

Forskargruppen GEROSOC samlar forskare som studerar vad det innebär att åldras i dagens samhälle och det sociala arbetets uppdrag.

Forskningen fokuserar på en rad olika perspektiv från socialpolitik, organisatoriska perspektiv, sociala frågor, livsvillkor och hur dessa relaterar till olika situationer för äldre i det sociala arbetets praktik.

Forskningen är tvär- och transdisciplinär, med fokus på att omsätta denna kunskap till policy och praktik.

I GEROSOC arbetar vi med en rad kvalitativa och kvantitativa metoder och olika teoretiska perspektiv. Dessutom är forskarna i gruppen aktiva när det gäller samverkan med det omgivande samhället och arbetar med användarperspektiv i forskningen

Forskargruppen GEROSOC har möten en gång i månaden i form av seminarium eller workshop och vi är öppna för att ta emot tillfälliga forskare från andra avdelningar eller institutioner vid LiU samt från andra universitet.

Forskningsämnen

  • Gerontologiskt socialt arbete och sociala ojämlikheter under ålderdomen
  • Gerontologiska aspekter av det sociala livsloppet
  • Organisation, ledning och kvalitet i äldreomsorgen
  • Formella och informella omsorgsinsatser
  • Socialt arbete med äldre personer med demenssjukdom
  • Sociala problem under livsloppets senare del

Forskningsprojekt

När grunden för ett gemensamt liv förändras

Hur par som lever med demens kan stödjas i deras hantering av kommunikativa och interaktionella problem över tid

Föreliggande longitudinella projekt syftar till att öka kunskapen om hur par som lever med demens hanterar kommunikativa problem över tid med hjälp av olika strategier. En forskningsbaserad kommunikationsträning (CARM) utifrån resultaten kommer erbjudas relevanta yrkesgrupper såsom exempelvis biståndshandläggare och hemtjänstpersonal.

Projektledare: Universitetslektor Elin Nilsson Linköpings universitet.

Projektmedarbetare: Professor emeritus Lars-Christer Hydén, Linköpings universitet Universitetslektor, Docent Anna Ekström, Linköpings universitet

Finansiering: Forte


Förbättrade samtal inom äldreomsorgen

Implementering av en forskningsbaserad metod för utredande samtal med äldre par.

Hur biståndshandläggare som genomför utredande samtal på bästa sätt kan möta och stödja äldre par som lever tillsammans.

Forskningsresultaten kommer att implementeras genom att genomföra forskningsbaserad kommunikationsträning (CARM) med biståndshandläggare.

Projektledare: Biträdande professor Anna Olaison Linköpings universitet.

Projektmedarbetare: Universitetslektor Elin Nilsson, Linköpings universitet

Finansiering: Familjen Kamprads Stiftelse.


Forskning om äldre par - aktiviteter - dokumentation

St@ndby me

Ett pedagogiskt verktyg för etiska, transparenta och säkra aktiviteter inom seniorutbildning, äldreomsorg, eller sjuk- och hälsovård för äldre personer.

Projektet syftar till att stödja yrkesverksamma inom vuxenutbildning (dvs. undervisning av äldre personer i användningen av ICT) och långtidsvård för att bygga deras kapacitet kring hur de kan hjälpa äldre personer att nå sin potential inom digital deltagande samtidigt som deras rättigheter till hälsa, autonomi, självständighet och integritet skyddas.

Projektledare: Universitetslektor George Pavlidis, Avdelningen för åldrande och social förändring, Linköpings universitet.

Projektmedlemmar: Universitetslektor Axel Ågren, Linköpings universitet

Finansiering: EU

 

Bidrar IBIC till förbättrad praktik?

En studie av biståndshandläggares akter och syn på dokumentation inom äldreomsorgen.

Detta forskningsprojekt handlar om biståndshandläggning inom äldreomsorgen och fokuserar på en aspekt som ännu inte studerats på ett systematiskt sätt, dvs. hur biståndshandläggare resonerar kring dokumentationspraktik, och vad de väljer att dokumentera i sina akter då behovsbedömningsprocessen genomgås av äldre som ansökt om hjälp och stöd i vardagen.

Med dokumentation menar vi här den information och beslut som handläggarna skriver ner i utredningar, beslutsbrev och andra anteckningar som används i behovsdömningsprocesser av äldreomsorgsinsatser.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med elva kommuner runt om i landet. Projektet bygger på två delstudier; en fokusgruppsintervjubaserad (Delstudie 1) och en aktmaterialbaserad (Delstudie 2).

Projektledare: Professor Sandra Torres Uppsala universitet

Medverkande forskare: Biträdande professor Anna Olaison Linköpings universitet Fil. Dr Maricel Knechtel Uppsala universitet

Finansiering: Familjen Kamprads stiftelse

Forskning om anhörigas stöd

Att minska klyftan mellan ambitionerna för anhörigstöd och dess användning

Undersökning av perspektiv och förutsättningar för olika välfärdsprofessionella och anhöriga.

Fokus ligger på gränssnittet mellan informell och formell vård, med tonvikt på anhörigstöd.

Projektet kombinerar välfärdsforskning, socialt arbete och gerontologi och involverar intressenter som expertgrupper. Metodiskt studeras anhörigstöd från makro- (befolkning), meso- (organisatorisk) och mikro- (individuell) perspektiv genom överlappande delstudier.

Projektledare: Universitetslektor, Docent Joy Torgé, Linköpings universitet.

Projektmedarbetare: Professor Magnus Jegermalm, Marie Cederschiöld College

Finansiering: Forte


Äldre och anhörigas erfarenheter av mobila geriatriska team

Projektet undersöker ett mobilt geriatriskt team/närsjukvårdsteam.

Studien syftar till att få kunskaper om hur de äldre och deras närstående upplever att vården kompletteras med insatser från närsjukvårdsteamet, särskilt med fokus på teamets målsättning att ge en individanpassad, trygg och samordnad vård, där en helhetssyn leder till att vården optimeras i hemmet för den enskilde.

Projektledare: Kjerstin Larsson Region Örebro län.

Projektmedarbetare: Universitetslektor Veronika Wallroth, Linköpings universitet och Agneta Schröder Region Örebro Län.

Finansiering: Region Örebro län


Forskning om de äldres behov

(Hur) anpassas den svenska äldreomsorgen till personer som lever med demenssjukdom i ordinärt boende?

En mixed method studie om beviljade SoL-insatser samt hur de utförs och tas emot.

Hur anpassas insatser enligt Socialtjänstlagen till behov och preferenser hos personer som lever i ordinärt boende med en demenssjukdom (inklusive ev. partners).

Projektet omfattar processen som startar med att en person beviljats insatser, vilka kommuniceras till en utförare (tex en hemtjänstenhet) – vars roll är att utforma, planera och utföra de beviljade insatserna – och slutligen når en omsorgsmottagare som tar emot insatsen. Projektet genomförs i samarbete med demensförbundet

Projektledare: Universitetslektor och docent Susanne Kelfve Linköpings universitet.

Medverkande forskare: Biträdande professor Anna Olaison Linköpings universitet, Biträdande professor Annika Taghizadeh Larsson Linköpings universitet och Professor emeritus Lars-Christer Hydén Linköpings universitet. Universitetslektor Veronika Wallroth Linköpings universitet.

Finansiering: Forte


Hur skapas (o) jämlika bedömningar av äldres behov?

En studie av biståndshandläggares interna diskussioner
under behovsbedömningskonferenser i socialtjänsten

Projektet analyserar behovsbedömningskonferenser med fokus på hur föreställningar (kopplade till kön, ålder och etnicitet) om olika grupper av äldre och deras behov av stöd konstrueras, tillämpas och utmanas i diskussioner om resurser och insatser.

Projektledare: Biträdande professor Anna Olaison Linköpings universitet.

Medverkande forskare: Universitetslektor Johannes H Österholm, Linköpings universitet och Biträdande professor Annika Taghizadeh Larsson, Linköpings universitet

Finansiering: Forte


Forskning om ensamhet och primärvård

Äldre mäns ensamhet

Fokus är på äldre män och aktiviteter som kan motverka ensamhet.

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för vilka faktorer som gör att äldre män deltar i insatser/aktiviteter med syfte att minska ofrivillig ensamhet.

Projektledare: Universitetslektor Veronika Wallroth

Projektmedarbetare: Universitetslektor Annsofie Mahrs Träff

Finansiering: Ansökan om forskningsmedel pågår

Äldre personers ensamhet

Plattform: Äldre personers ensamhet, är ett projekt med syftet att utbyta kunskap om ensamhet och underlätta samarbete med olika aktörer i samhället.

Projektledare: Universitetslektor Axel Ågren

Säker och fokuserad primärvård för äldre

En prospektiv matchad kontrollerad studie

I projektet "Säker och fokuserad primärvård för äldre (SAFE)" undersöker vi om en personcentrerad proaktiv vårdmodell med omfattande geriatrisk utvärdering (CGA) inom primärvården, med ytterligare långsiktig vårdkoordination och ökad patientdeltagande, bidrar till minskad sjukhusvård och/eller ökad livskvalitet bland äldre personer som bor i samhället.

Projektledare: Universitetslektor Anna Segernäs, Linköpings universitet

Projektmedarbetare: Biträdande professor Anna Olaison Linköpings universitet, Universitetslektor Lisa Kastbom Linköpings universitet, Universitetslektor, Docent Annette Sverker, Linköpings universitet.

Finansiering: Region Östergötland och Region Jönköping

Avhandlingsprojekt

Olika förutsättningar att tillhandahålla äldreomsorg

Sara Wittbergs forskning fokuserar i huvudsak på lokalpolitiska styrmedel för socialtjänsten och svenska kommuners varierande förutsättningar att tillhandahålla äldreomsorg.

Genom att undersöka lokala styrmedel, som kommunala riktlinjer och delegationsordningar, för biståndshandläggare så synliggör hennes forskning frontlinjebyråkraters möjlighet att nyttja sin kompetens vid beslutsfattande.

Förutsättningarna för beslutsfattande kan i förlängningen påverka äldre människors åtkomst till stöd och service.

Erkännande av äldre HBTQ-personer

Jenny Gillingsjös forskning fokuserar på vikten av erkännande av äldre HBTQ-personer i det moderna samhället från ett aktörs- och ett strukturperspektiv.

Genom att undersöka kommunikationen kring HBTQ äldre i den politiska debatten och deras egna berättelser kring hur de hanterar sin HBTQ identitet och betydelsen av sociala relationer belyser forskningen samhälleliga diskurser för ett ökat erkännande såväl som vilka krav gruppen själva ställer på en ökad förståelse och inklusion i samhället.

Forskargrupp

Relaterad information