06 februari 2018

Den svenska välfärden står inför stora utmaningar. Den här rapporten granskar hur samverkan fungerar över sektorsgränser – mellan det offentliga, det privata och civilsamhället.

Helixdagen 2018Louise Svensson, Lena Högberg, Erik Rosell och Malin Tillmar när rapporten presenterades på Helixdagen. Bild: Mikael Sönne

Utmaningar och möjligheter

I rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken.

• Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan de tre sektorerna?

• Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?

• Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?

rapport helix

Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet. De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn är i omvandling. Den här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för verksamheten.

Nyckelpersoner avgörande

Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens.

Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet.

Våra studier ger genom framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka vi sammanfattar i termer av fem K:

Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för ”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen.

Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).

Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.

Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift.

Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar.

Framgångskoncept

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer.

Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande organisationer.

Läs rapporten här

Omslag för publikation ''
Malin Tillmar, Maria Gustavsson, Lena Högberg, Erik Rosell, Louise Svensson (2018)

Kontakt