Den här sidan är till för dig som ska delta i en av Didacticums kurser som är öppna för vissa externa sökande. Du som är anställd på LiU hittar våra kurser och moduler på intranätet Liunet.

Vissa av Didacticums kurser och moduler erbjuds till externa sökande, exempelvis  regionanställda. Det gäller Problembaserat lärande och basgruppshandledning (PBL), Högskolepedagogisk kurs för forskarutbildningshandledare  och Att utveckla sin lärar/handledarroll inom interprofessionellt lärande i högre utbildning. På den här sidan har vi samlat information, kursplaner och anmälningslänkar.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Problembaserat lärande och basgruppshandledning (PBL)

Utbildningsmodulen vänder sig till dig som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.

Modulen Problembaserat lärande och basgruppshandledning (PBL) är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion och roll i problembaserat lärande. Vi diskuterar de pedagogiska teorier som ligger bakom PBL och de lärprocesser som handledare stödjer. Dessutom diskuteras motivation och återkoppling samt pedagogiska verktyg i både fysisk och digital miljö.

Kursdokument

Kursomgångar

Utbildningstillfälle 2402

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

27 mars 2024

Kursdagar

 • 17 april - Campus Valla
 • 26 april - Campus Valla
 • 3 maj - Campus Valla
 • 23 maj - Campus Valla

Anmäl dig

Utbildningstillfälle 2403

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

20 augusti 2024

Kursdagar

 • 5 september - Digitalt
 • 12 september - Digitalt
 • 20 september - Digitalt
 • 11 oktober - Digitalt

Kl. 08.00-15.00 samtliga dagar


Anmäl dig

Utbildningstillfälle 2404

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

17 oktober 2024 

Kursdagar

 • 4 november - Campus Valla
 • 14 november - Campus Valla
 • 21 november - Campus Valla
 • 12 december - Campus Valla

Kl. 09.00-16.00 samtliga dagar

Anmäl dig

 

Högskolepedagogisk kurs för forskarutbildningshandledare

Högskolepedagogisk kurs för forskarutbildningshandledare vänder sig till dig som är huvudhandledare eller biträdande handledare i forskarutbildning. Kursen är en av de högskolepedagogiska kurser som krävs enligt anställningsordningen för Linköpings universitet. Kursen är uppdelad i två delar, en universitetsgemensam och en med specifikt innehåll för de olika fakulteterna.

Den universitetsgemensamma delen motsvarar cirka 70 timmar och behandlar vetenskaplig litteratur kring forskarutbildningshandledning samt deltagarnas egna erfarenheter av handledning. Planering, återkoppling, genomförande och överenskommelse om samarbetsformer mellan handledare och forskarstuderande är delar som diskuteras. Nationella regelverk och författningar kring forskarutbildningshandledning liksom värderingar, inkludering och hållbar utveckling berörs också i kursen.

Den fakultesspecifika delen motsvara cirka 40 timmar och behandlar den egna fakultetens organisation av forskarutbildning, inklusive fakultetsspecifika riktlinjer och lokal praxis. Lika villkor, etik och god forskningssed är också delar som ingår i denna del av kursen. Föreläsningar, seminarier, arbete i grupp i både fysisk och digital form utgör undervisnings- och arbetsformer under kursdagarna. Utöver detta ska deltagaren utöva självstudier.

Kursdokument

Kursomgångar

Kursomgång 2402

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

21 mars 2024

Kursdagar

 • 11 april - via Zoom
 • 12 april - Campus Valla
 • 17 maj - Campus Valla

Anmäl dig (gemensamma delen)

 

Kursomgång 2403

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

28 augusti 2024

Kursdagar (gemensamma delen)

 • 17 september - via Zoom

 • 18 september - Campus Valla

 • 25 oktober - Campus Valla

Anmäl dig (gemensamma delen)

Kursomgång 2404

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

23 oktober 2024

Kursdagar

 • 12 november - via Zoom

 • 13 november - Campus Valla

 • 11 december - Campus Valla

Anmäl dig (gemensamma delen)

 

Att utveckla sin lärar-/handledarroll inom interprofessionellt lärande i högre utbildning (IPL) 

Kursen riktar sig till lärare och handledare som är involverade i eller intresserade av interprofessionell utbildning och lärande. Interprofessionell kompetens och att samverka med andra kompetenser blir allt viktigare på dagens arbetsplatser. I den här kursen får du som lärare möjlighet att fördjupa dig i hur du kan arbeta med interprofessionellt lärande och förbereda dina studenter inför ett interprofessionellt arbetsliv.

Interprofessionellt lärande handlar om förmågan att samverka med andra yrkesroller, och att dina studenter lär sig ”med, om och av varandra” för att skapa förutsättningar att arbeta i välfungerande team. Målet är att studenterna ska utveckla en förståelse och kunskap om varandras professionella kompetenser, och därmed bli mer medvetna om sitt eget kompetensområde. Interprofessionell kompetens är central för utbildningar inom medicinska fakulteten där studenter från olika utbildningsprogram läser kurser tillsammans. Men studenter från många olika discipliner kan ha användning av att under studietiden arbeta med interprofessionellt lärande.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att öka förståelsen för de pedagogiska processer som äger rum vid interprofessionellt lärande i olika kontexter. Kursen syftar också till att utveckla lärares och handledares strategier för att främja interprofessionellt lärande.

Under kursen lär du dig:

 • Grunder för interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande
 • Förutsättningar för utveckling och genomförande av interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande
 • Uppdrag och roll för lärare/handledare som undervisar interprofessionellt
 • Grundläggande förståelse för grupprocesser i interprofessionella grupper

En central del i kursen är att koppla kursinnehållet till din egen verksamhet och din egen roll som lärare.

Kursinformation

Omfattning: 40 timmar
Lokal: Didacticum, Studenthuset, plan 5 Campus Valla
Kostnad: 2 500kr

Kursomgångar

Kursomgång 2401

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

10 april 2024

Utbildningsdagar

 • 17 april kl. 09.00-16.00
 • 16 maj kl. 09.00-12.00

Anmäl dig

Kursomgång 2402

Språk: svenska

Sista anmälningsdag

30 september 2024

Utbildningsdagar

 • 15 oktober kl. 09.00-16.00
 • 13 november kl. 09.00-12.00

Anmäl dig