Docentansökan till Tekniska högskolan

Här beskriver vi hur du ansöker om att bli antagen som docent vid Tekniska högskolan vid LiU. Du måste uppfylla våra krav och dessutom ha stöd av ämnesföreträdaren/den vetenskapliga chefen.

Villkor

Om du uppfyller de särskilda kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kan ansöka om att bli antagen som docent vid Tekniska högskolan. Krav för antagning framgår av dokumentet Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan.

Du ska också ha slutfört kursen Handledning av forskarstuderande med den fakultetsspecifika delen före ansökan. Om forskarhandledarutbildningen genomgåtts vid annat lärosäte görs en motsvarandebedömning av Didacticum. Vår fakultetsspecifika del ska, även om motsvarandebedömningen faller väl ut, ändå genomföras hos oss.

Beslut om antagning fattas av anställningsnämnden vid Tekniska högskolan efter att ansökan beretts av den docenturnämnd som utsetts, en nämnd för varje ansökan. I docenturnämnden ingår tre ledamöter: en permanent ordförande samt två ledamöter som utses för varje enskilt ärende. Förslagsställaren (ämnesföreträdare eller motsvarande) är adjungerad till nämnden.

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen som docent genom att fylla i LiU:s CV-mall, spara ner den och skicka den tillsammans med ansökningsbrev, bilagor och ditt urval av publikationer till registrator@liu.se.

Vi behöver ansökan senast två veckor före anställningsnämndens kommande möte. Detta för att hinna gå igenom den, eventuellt be om kompletteringar och ta med ansökan i utskicket av handlingar till nämndens ledamöter. Uppgifter om anställningsnämndens möten finns tillgängliga för anställda vid LiU här. Övriga kan kontakta anställningsnämndens koordinatorer – se information längre ner på sidan.

Ämnesområde

I ansökningsbrevet anges ämnesområde för docenturen. Ämnesområdet är normalt ett av de forskarutbildningsämnen som finns vid Tekniska högskolan. Om du är osäker bör du diskutera frågan med ämnesföreträdaren/den vetenskapliga chefen innan du ansöker.

Ämnesföreträdarens/den vetenskapliga chefens yttrande

Yttrandet som ämnesföreträdaren/den vetenskapliga chefen skriver ska innehålla dennas bedömning av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet enligt precisering i policydokumentet. Ämnesföreträdaren lämnar också förslag på sakkunnig. Den sakkunniga, som hämtas utanför Linköpings universitet, ska vara vidtalad och sakna jäv. Den sakkunniga ska i normalfallet inneha en anställning som professor vid annat lärosäte.

Bilagor

Vad som ska ingå i ansökan framgår av ansökningsformuläret. Tänk särskilt på att bilägga:

  • Yttrande från ämnesansvarig (eller motsvarande) inklusive sakkunnigförslag
  • Bevis om doktorsexamen
  • Beskrivning av egen forskningsprofil och planerad forskningsverksamhet
  • Publikationslista. Markera de arbeten som tillkommit som resultat av doktorsavhandlingen
  • Förteckning över de högst tio vetenskapliga publikationer som du betraktar som de mest meriterande för docentansökan. Beskriv, om artikeln är samproducerad, det egna bidraget till forskningsidé, genomförande/datainsamling, analys samt artikelskrivande
  • Artiklarna från föregående punkt i pdf-format
  • Intyg över avklarad högskolepedagogisk utbildning (särskilt forskarhandledningskurs med fakultetsspecifik del)
  • Beskrivning av egen pedagogisk verksamhet och pedagogisk reflektion
  • Dokumentation över forskarhandledarskap. Be forskningskoordinator eller forskarstudierektor att skriva ett intyg
  • Kursutvärderingar, om sådana finns

I fall då meriteringen härrör från verksamhet utanför Linköpings universitet kan extra dokumentation begäras in.

Sakkunniggranskning

När ansökan inkommit tar Anställningsnämnden ställning till den. Om nämnden beslutar att låta ärendet gå vidare till sakkunniggranskning utses dels en docenturnämnd och dels en sakkunnig för ärendet.

Docenturnämnden består av tre ledamöter: en permanent ordförande samt två ledamöter som utses särskilt för varje ärende. Ämnesföreträdaren/förslagsställaren adjungeras till docentnämnden med närvaro- och yttranderätt.

Den sakkunniga erhåller sökandes ansökningshandlingar och Riktlinjerna för antagning av docent vid Tekniska högskolan. Sakkunnigbedömningen bör inkomma inom sex veckor. Yttrandet ska vara så utformat att det ger docenturnämnden möjlighet att bedöma om den sökande uppfyller villkoren för att bli antagen som docent.

Docentföreläsning

När den sakkunnigas yttrande inkommit, sammanträder docenturnämnden och gör en preliminär bedömning av den sökande. Om bedömningen utfaller positivt, fastställer nämnden tid och plats för ett lärarprov (docenturföreläsning). Den sökande informeras om tilltänkt typ av auditorium och om önskad form för föreläsningen.

Den sökande skickar senast tio dagar före föreläsningen uppgifter om titel, sammanfattning och lokal för föreläsningen till Tekniska fakultetskansliet. Kansliet förmedlar informationen om lärarprovet till fakultetskollegiet och till LiU:s kalendarium. Ämnesföreträdaren/förslagsställaren ansvarar för att information om föreläsningen sprids till den egna institutionen.

Slutligt beslut i Anställningsnämnden

Efter föreläsningen sammanträder docenturnämnden och bedömer om lärarprovet kan godkännas samt tar ställning till sökandes framställning om docentur. Protokoll från detta sammanträde tillställs Anställningsnämnden.

Det slutliga beslutet tas därefter i Anställningsnämnden. Vid ett positivt beslut erhåller den sökande ett docentbevis efter mötet. Varje år hålls en ceremoni där Tekniska fakultetens dekan överräcker docentdiplom till de nya docenterna.

Kontaktpersoner

Anställningsnämnden