Statsvetenskap är vetenskap om staten i vid mening. Det handlar om demokrati, politik, makt och offentlig förvaltning. Vid LiU bedrivs mycket forskning om politik. 

Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling har vi en forskarutbildning i statsvetenskap. Här forskar vi främst om lokal politik, digitalisering i politik, politiskt deltagande och nya styrformer. Som doktorand får du fördjupade kunskaper i statsvetenskaplig teori och metod, utvecklad förmåga till kritisk analys samt färdighet i forskningsmetoder. Du läser kurser och skriver en doktorsavhandling och försvarar den vid en offentlig disputation.

Forskning 

Vid Avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet bedriver vi statsvetenskaplig forskning inom flera områden, bland annat:

Vi arbetar med olika metoder och teorier, men framför allt med kvalitativ empirisk forskning. Vi samarbetar med forskare i många nätverk både nationellt och internationellt. Vår forskning är förankrad i aktuella samhällsutmaningar och vi bidrar kontinuerligt till bredare kunskapsutveckling och samhällsdebatt. 

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen i statsvetenskap vid Linköpings universitet sker i samarbete med andra avdelningar inom LiU och forskare vid andra svenska lärosäten. Det innebär att du som doktorand har möjlighet att gå på kurser och få stöd i handledningen av lärare och forskare vid andra universitet och forskningsinstitut. Vid våra seminarier möter du även doktorander från andra forskarutbildningar vid LiU som intresserar sig för frågor om politik.

Inom forskarutbildningen i statsvetenskap vid Linköpings universitet ligger tonvikten för närvarande på de forskningsinriktningar som beskrivs ovan. Alla doktorander är mer eller mindre nära knutna till pågående forskningsprojekt. 

Forskarutbildningen är en lärprocess, där pågående forskningsprojekt, fördjupningskurser, seminarieserier, internationellt och nationellt konferensdeltagande och forskningssamarbete ingår. Forskarutbildningen utformas individuellt för varje doktorand och hens projekt, något som fastslås i en individuell studieplan. Det innebär att valet av kurser, deltagande i nationella och internationella konferenser och forskningens design utformas tillsammans mellan den forskarstuderande och hens handledare. Att skriva en avhandling, i form av vetenskapliga artiklar eller en helt sammanhållen vetenskaplig analys i en bok, utgör den främsta uppgiften i forskarutbildningen.  

Jobb och karriärmöjligheter efter examen

En forskarutbildning ger goda möjligheter till jobb med avancerade analytiska och pedagogiska uppdrag. Under utbildningen uppmuntras doktoranderna att samarbeta med företag och aktörer utanför universitetet. Tidigare forskarstuderande har till exempel arbetat i statsförvaltningen som analytiker på Statskontoret, i kommuner och som lärare vid svenska lärosäten. 

Under utbildningen har handledarna och den forskarstuderande regelbundna samtal om karriär och framtida vägval. Handledarna introducerar de forskarstuderande i professionella nätverk och visar på olika möjligheter. 

Möt våra doktorander och nya doktorer

Allmän studieplan

Kontakt

Avhandlingar

Politik som forskningsområde

Lediga doktorandtjänster

Organisation

Forskarutbildning vid LiU