Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp (webbaserad kurs)

Barn som målar ett ansikte
  Elva Etienne
En utbildning för dig som ska utbilda universitets-/högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på våld mot barn och unga.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till universitets- och högskolelärare (lärare, studierektorer, programstudierektorer eller motsvarande) på följande utbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Utbildningen syftar till att vara ett stöd för dig som planerar och genomför utbildningsmoment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på barns våldsutsatthet.

Om utbildningen

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för utbildningarna fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.
Den här utbildningen är ett stöd för dig som behöver öka din kunskap inom området våld mot barn och unga och funderar över hur ni ska genomföra undervisningen på ditt lärosäte. Utbildningen ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten som ett stöd till universitet och högskolor i implementeringen av utbildningsmoment inom det nya examensmålet. 

Undervisning och arbetsformer

Kursen är en webbaserad utbildning som omfattar två heldagar och en halvdag (examination). 

De första två dagarna innefattar aktivt deltagande via webben i olika läraraktiviteter. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid ett examinationstillfälle.

Inför kursen

Innan kursstart måste du ha gått Barnafrids basprogram om våld mot barn. Detta är en webbaserad utbildning som du läser när det passar dig genom att skapa ett konto.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar men bygger till största delen på ett kollegialt lärande där du som deltagare får diskutera över dilemman, utmaningar och vägval i undervisningen tillsammans med kollegor från andra utbildningar och lärosäten.  

Kursen inkluderar:

  • Teorigenomgångar om området våld mot barn, barns rättigheter och definitioner av våld. 
  • Pedagogiska verktyg för att planera och genomföra utbildningsmoment.
  • Diskussion och reflektioner kring etiska frågeställningar inom undervisningen om våld, barn och unga.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Omfattning och examination

Examinationsuppgiften fokuserar på att planera ett eget undervisningsmoment i examensmålet eller bearbeta en frågeställning som är relevant för din undervisning.

Utbildningen ges av Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum som drivs vid Linköpings universitet med syfte att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. På Barnafrids webbplats hittar du som arbetar med barn och unga en kunskapsbank och -bibliotek, och nyheter om projekt och forskning inom ämnet.

Kontakt

Uppdragsutbildning vid LiU

En akademi för yrkesverksamma

LiU:s erfarna forskare och lärare erbjuder utbildning som håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund. Den som deltar i en uppdragsutbildning behöver vara yrkesverksam, det är arbetsgivaren (eller annan organisation, t ex ett fackförbund eller Arbetsförmedlingen) som bekostar utbildningen.

Det här är en öppen uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Du som tillhör målgruppen är välkommen att söka, avgiften betalas av din arbetsgivare. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar. Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att ge sina anställda en möjlighet till livslångt lärande.