Grupp av barn och vuxna i förskolemiljö.
  iStock/FatCamera

Nu kan du som har ett ledarskapsuppdrag i förskolan kompetensutveckla dig genom korta, digitala utbildningar som ger högskolepoäng. Modulerna är verksamhetsnära och ger inblick i den senaste forskningen.

Sedan 2018 har landets förskollärare, enligt en skrivelse i förskolans läroplan, fått ökat ansvar när det gäller att leda förskolans gemensamma arbete. Den nya skrivningen innebär att förskollärare kan behöva ökad kompetens och utbildning i ledarskap. Dessa utbildningsmoduler ger dig kunskap och verktyg för att leda dina kollegor och verksamheten i förskolan.

Varje modul utgår ifrån centrala och aktuella frågeställningar i förskolan. Undervisningen utgår från styrdokument och relevant kurslitteratur, och det aktuella temat fördjupas genom exempel från den senaste forskningen inom det förskolepedagogiska området. Centralt i utbildningen är att knyta de teoretiska perspektiven till situationer och dilemman i er verksamhet genom olika uppgifter, och att dela erfarenheter mellan deltagarna. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till behöriga förskollärare som har ett ansvar att leda sina kollegor i avdelningens verksamhet.

Genomförande

För närvarande kan skräddarsydda utbildningsmoduler ges efter dialog med uppdragsgivare. Som uppdragsgivare kan du välja om utbildningen ska genomföras på LiU:s campus, i egna lokaler eller digitalt. Förslagsvis kan varje modul genomföras på kvartsfart under ca 2 månader, där insatsen i tid beräknas motsvara 1,5 - 2 veckors heltidsstudier. Varje modul kan ge 2,5 högskolepoäng, eller ges utan examination och högskolepoäng.

Upplägget för varje modul kan se ut på följande sätt:

 • 1 inspelad kursintroduktion
 • 3 inspelade föreläsningar (á ca 30 min)
 • 3 fysiska seminarier (á 2 timmar)
 • Basgruppsarbete
 • Uppgifter
 • (Ev. examinerande inslag)

Moduler

Att som förskollärare leda sina kollegor

Denna modul behandlar på ett allmänt plan vad det innebär att leda sina kollegor, och hur man kan utveckla sig som pedagogisk ledare.

Innehåll

 • Att vara ledare – ledarskapsteorier
 • Att leda kollegor – gruppdynamik
 • Vad säger förskolans läroplan om förskollärares ansvar att leda?
 • Fördelning av roller och ansvar: Förskollärare – kollegor; Förskollärare – rektor
 • Reflektioner över egen ledarskapspraktik och hur den kan utvecklas.

Att som förskollärare leda undervisning

Denna modul handlar om förskollärarens roll och ansvar mer specifikt kopplat till att leda planering och genomförande av undervisning.

Innehåll

 • Vad innebär det i praktiken att vara ansvarig för undervisningen på förskolan?
 • Hur kan man leda kollegorna i planering och genomförande av undervisning?

Att som förskollärare leda utvecklingsarbete

Denna modul handlar om förskollärarens roll och ansvar mer specifikt kopplat till att leda utvärdering och utveckling av undervisning och verksamhet.

Innehåll

 • Vad innebär det i praktiken att leda utvecklingsarbete på förskolan?
 • Hur kan man leda kollegor i planering och genomförande av utvecklingsarbete?

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare –om utbildningens innehåll, ekonomi, avtal eller regelverk.

Utbildningen ges av