Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik, 180 hp

Högskoleingenjör Byggnadsteknik, två studenter går i en trappa

Utbildningen inom byggnadsteknik i Norrköping lägger fokus på din framtida yrkesroll och är anpassad till dagens branschbehov. Som byggingenjör blir din utmaning att bidra till att skapa en hållbar, funktionell och vacker livsmiljö för alla.

Högskoleingenjör i byggnadsteknik

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Som byggnadsingenjör har du en nyckelroll i byggprocessen och tillsammans med arkitekten utformar ni ritningar, räknar på dimensioner och kostnader, skapar visualiseringar av konstruktioner och kontrollera att allt blir rätt. Du ser till att taket håller, att rören släpper fram vatten och att grunden inte spricker. Du förverkligar det som är ritat genom att ansvara för att uppdraget blir genomfört i rätt tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. Uppdragen kan röra all bebyggelse – från byggnader till mark, väg, vatten och avlopp.

Från idéskiss till färdiga byggnader

Programmet är utformat för att ge dig en helhetssyn på byggandet och så breda färdigheter som möjligt. Du börjar med idéskisser för en byggnad, väg eller anläggning, som delvis utformas för hand men sedan görs digitala i CAD-miljö. Det första året lär du dig hur en kommun planeras.

Du får föreslå hur ett område ska bebyggas och sedan mäta upp det på plats. Du läser matematik, skapar ritningar i datorn, utformar och beräknar byggnadskonstruktioner. Under andra året studerar du markförhållanden, hur regnvatten och avlopp kan hanteras och hur man utformar vägar. Här blir det även aktuellt med kurser i miljö och eknomi. Det sista året är inriktat på hur man organiserar, kostnadsberäknar och styr ett byggprojekt. Studier i juridik blir också ett viktigt inslag för att få förståelse för de lagar som måste följas.

Utbildningen kan inriktas mot en mer praktisk eller mer digitaliserad variant, via byggnadstekniska kurser eller kurser inom Byggnadsinformationsmodellering (BIM). Efter examen kan du vidareutbilda dig på ett masterprogram i byggnadsteknik, i Sverige eller utomlands.

Planera, projektera, genomföra och förvalta

En byggnadsingenjörs arbetsuppgifter spänner över ett brett område. Du kan planera, projektera, konstruera och genomföra bygg-, väg- och vattenprojekt för ett bygg- eller fastighetsbolag, offentlig förvaltning eller konsultföretag. Du kan även jobba med förvaltning. Många byggnadsingenjörer arbetar utomlands en tid. 

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Arkitekten är visionären men det är du som byggnadstekniker som ser till att visionerna blir till verklighet. Du ser till att allting hänger samman, att väggarna orkar stötta upp taket och att elledningarna går där de ska. Som byggnadsingenjör kan du jobba med generell konstruktion eller specialisera dig, till exempel inom:

 • Byggnadskonstruktion, där du ritar eller räknar på byggnader och stora konstruktionsprojekt.
 • VVS, där du designar ventilations- och vattensystem och ser till att de är dimensionerade för att klara byggnadstypens behov.
 • Väg- och geoteknik, där du undersöker markförhållanden och beräknar slitage och hållfasthet för vägbanor.
 • Hydrologi, där du ritar dammar och dagvattensystem och beräknar vattenflöden.

Arbetsområden

Som ingenjör inom byggnadsteknik är du ofta ansvarig för delar av större projekt. Du jobbar ofta mot en deadline och behöver vara strukturerad för att kunna leverera färdigt material i tid. Du kan till exempel arbeta som:

 • CAD-tekniker, där du förvandlar arkitektoniska skisser till schematiska ritningar och 3D-modeller av byggnader, broar eller delsystem såsom el- eller vattensystem.
 • Byggplatschef, där du har det operativa ansvaret på en byggarbetsplats och ser till att planerna följs.
 • Teknisk kontrollant, där du utvärderar och godkänner ritningar och byggnadsplaner, ofta tillsammans med andra, mer specialiserade, ingenjörer.
 • Beräkningsingenjör, där du dimensionerar bärande delar, som till exempel väggar, stöttor och balkar, för att klara av att bära byggnadens eller trafikens vikt och samtidigt vara kostnadseffektiva.

Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Gatuingenjör
 • Byggnadsingenjör
 • Byggprojektledare
 • Konstruktör
 • Projektör

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll