Bedömningsinstrument Assessment of Work Characteristics (AWC) version 1.1. Denna version ersätter AWC version 1.

Syftet med bedömningsinstrumentet AWC är att beskriva en arbetsuppgifts karakteristika utifrån i vilken omfattning en arbetsuppgift ställer krav på olika färdigheter hos individen för att arbetsuppgiften ska kunna utföras ändamålsenligt och effektivt.

En bedömning med AWC ger en bild av hur bedömaren uppfattar i vilken utsträckning det ställs krav på en individs färdigheter, men instrumentet ger exempelvis ej svar på hur individen upplever kraven i arbetssituationen. AWC kan därför med fördel kompletteras med bedömningar gjorda med alternativa arbetskravsanalyser som belyser andra faktorer eller krav.

 

AWC är en arbetskravsanalys baserad på den teoretiska modellen A Model of Human Occupation (MOHO) och har utvecklats utifrån bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance (AWP). Det är därför fördelaktigt om bedömaren har kunskaper om MOHO och framförallt om bedömningsinstrumentet AWP. Färdighetsbegreppen är helt identiska i AWP respektive AWC och instrumenten är avsedda att komplettera varandra. Bedömningsförfarandet i AWC är avsett att vara likt det man använder vid bedömning med AWP för att underlätta för bedömaren vid användning av båda instrumenten.

Bedömning utifrån AWC är lämplig att kombinera med andra bedömningar såsom AWP, WEIS och WRI.


Information om tillgång till instrumenten via användarlicenser och kurser i tillämpning av instrumenten hittar du på:

www.spetsa.se/work-assessment/work-assessment

Kontakt

Relaterat innehåll