Instrument för bedömning av arbetsförmåga

Håller i ett papper med resultat

En adekvat bedömning av en persons arbetsförmåga bör ha fokus på personens förmåga att utföra arbetsuppgifter i en arbetssituation, inte enbart innefatta en bedömning av personens funktionella förutsättningar för att kunna arbeta.

Att komplettera olika datainsamlingsmetoder är en förutsättning för att uppnå en så god bedömning av arbetsförmåga som möjligt. Den information som WRI- och WEIS-intervjuer och AWP- och AWC-observationer genererar utgör en viktig grund vid planering av personcentrerade rehabiliteringsinsatser.

Matcha individens förmåga mot arbetets krav

Med bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance (AWP) är det möjligt att göra en aktivitetsbaserad bedömning av klienters arbetsförmåga i olika arbetsuppgifter i såväl reella som konstruerade miljöer. Vid en bedömning av arbetsförmåga är det även viktigt för bedömaren att bilda sig en uppfattning om vilka krav som ställs på personen i arbetssituationen för att kunna dra några slutsatser om klientens prestation, det vill säga bedömaren bör vid en bedömning även genomföra en arbetskravsanalys. En sådan analys är möjlig att göra med bedömningsinstrumentet Assessment of Work Characteristics (AWC), som syftar till att bedöma vilka krav på olika arbetsfärdigheter som ställs på klienten i olika arbetssituationer.
 
AWP och AWC är instrument som är tänkta att kombineras med varandra, och möjliggör för bedömaren att få en mer täckande bedömning av såväl klientens prestation som de krav arbetet ställer. Bedömningsinstrumenten kan användas som metoder för att bilda underlag för rekommendationer om anpassningar och åtgärder för klienter, men även för att utvärdera effekter av interventioner på klienters förmåga att utföra arbete.

Vikten av en fungerande arbetsmiljö

Med hjälp av Work Environment Impact Scale (WEIS) identifieras personens upplevelse av hur arbetsmiljöfaktorer stödjer respektive hindrar personers välbefinnande och utförande av arbete. För personer med erfarenhet av sjukskrivning har sociala interaktioner på arbetet och meningsfullheten i arbetet framkommit som viktiga stödjande faktorer. Upplevelsen av för högt ställda krav i relation till arbetsgenomförandet och avsaknad av rättvis belöning för utfört arbete lyfts som hindrande faktorer.

Motivation och livsstil påverkar arbetspotentialen

Bedömning utifrån Worker Role Interview (WRI), som består av en semistrukturerad intervju och efterföljande skattning, ger information om motivationsaspekter för återgång i arbete för till exempel tilltro till den egna förmågan och förmåga att ta ansvar. Områdena roller och vanor beaktar livsstilsfaktorer såsom personens möjligheter att anpassa sig till en arbetsroll och förändringsbenägenhet. Området miljö beaktar personens interaktion med omgivningen, det vill säga hur fysiska och psykosociala miljöfaktorer på och utanför arbetet påverkar möjligheten att arbeta. WRI:s förmåga att predicera återgång i arbete efter långvarig sjukskrivning har prövats i flera studier. De områden i WRI som har visat sig ha stark prediktivitet för återgång i arbete är personens motivation för återgång i arbete i form av personens upplevelse av kompetens och effektivitet för att utföra arbetsuppgifter och hantera utmaningar i arbetet och hur personens vanor och rutiner utanför arbetet ser ut. Att inom arbetslivsinriktad rehabilitering se till helheten, det vill säga både hur det fungerar på arbetet men också hur personens aktivitetsliv utanför arbetet ser ut i form av dagliga vanor och rutiner, är centralt vid genomförande av interventioner i syfte att stödja personer att återgå till arbete efter sjukskrivning eller för att stödja personers möjligheter att komma i arbete.
t i fältet]

WEIS och WRI  

AWC och AWP

Användarlicenser och kurser

De fyra instrumenten AWC, AWP, WEIS och WRI används av landstingsbaserade, statliga, kommunala och privata rehabiliteringsaktörer i Sverige för bedömning av personers arbetsförmåga.

Användarna av bedömningsinstrumenten finns exempelvis inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt i ett stort antal privata, kommunala och landstingsbaserade utrednings- och rehabiliteringsverksamheter. AWP har valts ut som arbetsterapeutiskt instrument att ingå i Försäkringskassans metod Aktivitetsförmågeutredning (AFU), men instrumentet rekommenderas även för bedömning av arbetsförmåga av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Sveriges Arbetsterapeuter. 

Information om tillgång till instrumenten via användarlicenser och kurser i tillämpning av instrumenten hittar du på:

www.spetsa.se/work-assessment

Användare

Model of Human Occupation

Kontakt

Relaterat innehåll