Bedömningsinstrument Assessment of Work Performance (AWP) version 2.0.

AWP (tidigare BaFiA) är framtaget i Sverige och är ett bedömningsinstrument som används för att via observation bedöma en individs färdigheter vid utförandet av arbete. Instrumentet bedömer individens arbetsfärdigheter inom tre områden (14 variabler): motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter.

AWP kan användas för att bedöma färdigheterna i arbete hos klienter med alla former av arbetsrelaterad problematik, dvs instrumentet är ej sjukdoms-, skade- eller diagnosbundet. Bedömning kan ske i olika arbetsrelaterade uppgifter och i såväl reell som mer artificiell miljö, dvs instrumentet är ej heller uppgifts- eller kontextbundet. Skattningar av klientens färdigheter kan matchas mot kravprofil framtagen med instrumentet AWC.

AWP används idag inom ett stort antal rehabiliteringsverksamheter i Sverige, såsom Arbetsförmedlingen, företagshälsovård, kommunala verksamheter, medicinska rehabiliteringskliniker och primärvård.

Instrumentets ”face validity”, innehållsvaliditet, konstruktionsvaliditet och användbarhet har prövats i ett flertal studier med goda resultat. Fortsatta studier pågår eller är under planering.

På senare tid har intresse för instrumentet visats från länder såsom USA, England, Nederländerna och Island varför engelska, holländska och isländska versioner av AWP har tagits fram. Den engelska versionen har tagits fram i samverkan med Gary Kielhofner och Jenica Lee vid University of Illinois i Chicago. Förfrågningar finns även om att översätta instrumentet till danska och finländska.

Bedömning utifrån AWP är lämplig att kombinera med andra bedömningar såsom AWC, WEIS och WRI.

Mer information 

Du hittar mer information om prövning och utveckling av AWP finns i Jan Sandqvists avhandling (DIVA):

Development and Evaluation of Validity and Utility of the Instrument Assessment of Work Performance (AWP)

Information om tillgång till instrumenten via användarlicenser och kurser i tillämpning av instrumenten hittar du på:

www.spetsa.se/work-assessment/work-assessment

Kontakt

Relaterat innehåll