Den litteraturvetenskapliga forskningen vid Språk och kultur kännetecknas av en mångfald av perspektiv och riktningar och spänner över såväl samtida som äldre litterära uttryck och över skiftande språkområden, genrer och teman.

Till de ämnen och problematiker som vi intresserar oss för hör exempelvis sambanden mellan litteratur, estetik, medier, materialitet och historia, liksom hur litteratur konstruerar idéer, identiteter och värderingar som formar vår relation till världen. Vi undersöker även litterära skapande- och skrivpraktiker och hur de ofta bygger på olika slags återbruk, men även hur föreställningar om författar- och läsarroller, liksom om litteraturen själv, omförhandlas i relation till historiska, kulturella, rumsliga och teknologiska kontexter.

Viktiga teoretiska impulser hämtas från områden som ekokritik, forskning om fandom, genreteori, genusteori, idéhistoria, kulturstudier, mediehistoria, postkolonial teori och spatiala studier.

Forskare

Organisation