Forskning

Forskningsintressen

Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750-1850

Löfstad slott utanför Norrköping har som tradition varit i kvinnlig ägo och boksamlingen expanderade avsevärt under tidigt 1800-tal med Sophie Piper (född von Fersen) och Emilie de Geer. I mitt senaste projekt ”Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750-1850” studerar jag dessa adelskvinnors boksamlande och läsintressen, inte minst i relation till tidens brännande frågor om utbildning och jämlikhet.

Konstruktionen och representationen av genus, kärlek och sexualitet

Jag intresserar mig även för konstruktionen och representationen av genus, kärlek och sexualitet, främst i den för- och tidigmoderna litteraturen men också under den moderna perioden. I min avhandling studerade jag Margareta av Navarras (1492–1549) verk Heptameron (1559) och Gaspara Stampa (1523–1554) poesi, där just dessa konfigurationer är under förhandling.

Jag undersökte hur olika maktdiskurser, såsom kyrkan och den nyplatonska filosofin, verkar i konstruktionen av genus och sexualitet och på vilka sätt de litterära texterna förhåller sig till dessa. Vem tillåts begära vem och hur uttrycks begär? Kortfattat visade jag på de möjligheter till gränsöverskridande av rådande normer som de litterära formerna öppnar för.

Kvinnliga 1500-talspoeter

Med de italienska poeterna Tullia d’Aragona och Gaspara Stampa som huvudexempel, syftade ett av mina efterföljande projekt till att kartlägga och analysera kvinnliga 1500-talspoeters reella och virtuella nätverk och kulturella kontakter, och därmed fördjupa förståelsen för tidigmoderna skrivande kvinnors villkor och produktion. Detta gäller inte minst frågor om konstruktioner och representationer av känslor i de litterära verken och i den kontext som omger dem.

Parallellt med detta påbörjade jag även ett projekt med transmedialt fokus på tidigmodern litteratur och konst. Genom genus- och affektteoretiska perspektiv undersöks sinnenas betydelse och representationer, även här i verk av d’Aragona och Stampa, men också Michelangelo och konstnärer som Lavinia Fontana och Elisabetta Sirani.

Publikationer

Utbildning

CV

Anställningar

  • Utredare inom ämnet litteraturvetenskap 2019
  • Universitetslektor i litteraturvetenskap 2019
  • Doktorandanställning 2012- 2019

Förtroendeuppdrag

  • Ledamot (ordinarie) i Forskarutbildningsnämnden vid Filosofiska fakulteten 2017-2018
  • Ordförande i IKK:s doktorandråd 2015–2016
  • Ledamot (ordinarie) i IKK:s institutionsstyrelse 2015–2016
  • Ledamot (suppleant) i Forskarutbildningsnämnden vid Filosofiska fakultetens 2015–2016

Nyheter

Organisation