Fotografi av Johanna Vernqvist

Johanna Vernqvist

Universitetslektor

Från normbrytande renässanslitteratur och -konst till läspraktiker bland svenska adelskvinnor vid tiden för upplysningen och vidare till modernismen och Bloomsburygruppen.

Forskningsintressen

Min forskning går från normbrytande renässanslitteratur och -konst till läspraktiker bland svenska adelskvinnor vid tiden för upplysningen och vidare till modernismen och Bloomsburygruppen. 

Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750-1850

Löfstad slott utanför Norrköping har som tradition varit i kvinnlig ägo och boksamlingen expanderade avsevärt under tidigt 1800-tal med Sophie Piper (född von Fersen) och Emilie de Geer. I mitt senaste projekt ”Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750-1850” studerar jag dessa adelskvinnors boksamlande och läsintressen, inte minst i relation till tidens brännande frågor om utbildning och jämlikhet.

Konstruktionen och representationen av genus, kärlek och sexualitet

Jag intresserar mig även för konstruktionen och representationen av genus, kärlek och sexualitet, främst i den för- och tidigmoderna litteraturen men också under den moderna perioden. I min avhandling studerade jag Margareta av Navarras (1492–1549) verk Heptameron (1559) och Gaspara Stampa (1523–1554) poesi, där just dessa konfigurationer är under förhandling.

Jag undersökte hur olika maktdiskurser, såsom kyrkan och den nyplatonska filosofin, verkar i konstruktionen av genus och sexualitet och på vilka sätt de litterära texterna förhåller sig till dessa. Vem tillåts begära vem och hur uttrycks begär? Kortfattat visade jag på de möjligheter till gränsöverskridande av rådande normer som de litterära formerna öppnar för.

Kvinnliga 1500-talspoeter

Med de italienska poeterna Tullia d’Aragona och Gaspara Stampa som huvudexempel, syftade ett av mina efterföljande projekt till att kartlägga och analysera kvinnliga 1500-talspoeters reella och virtuella nätverk och kulturella kontakter, och därmed fördjupa förståelsen för tidigmoderna skrivande kvinnors villkor och produktion. Detta gäller inte minst frågor om konstruktioner och representationer av känslor i de litterära verken och i den kontext som omger dem.

Parallellt med detta påbörjade jag även ett projekt med transmedialt fokus på tidigmodern litteratur och konst. Genom genus- och affektteoretiska perspektiv undersöks sinnenas betydelse och representationer, även här i verk av d’Aragona och Stampa, men också Michelangelo och konstnärer som Lavinia Fontana och Elisabetta Sirani. 

Publikationer

2024

Johanna Vernqvist (Redaktörskap) (2024) Systrar, väninnor, krigare och hjältinnor: Kvinnogestalter i litteratur och konst från antiken till idag
Johanna Vernqvist (2024) Systerskap genom styrka och sorg: antika hjältinnor i det tidigmoderna Italien Systerskap genom styrka och sorg: Antika hjältinnor i det tidigmoderna Italien, s. 245-272
Johanna Vernqvist (2024) Introduktion Systrar, väninnor, krigare och hjältinnor: Kvinnogestalter i litteratur och konst från antiken till idag, s. 9-24
Johanna Vernqvist (2024) Subversive Bodies and the Sense of the Senses: Lavinia Fontana, Tullia d'Aragona and Gaspara Stampa Body, Gender, Senses: Subversive Expressions in Early Modern Art and Literature, s. 31-55 Vidare till DOI
Carin Franzén, Johanna Vernqvist (2024) Introduction Body, Gender, Senses: Subversive Expressions in Early Modern Art and Literature, s. 1-9 Vidare till DOI

Utbildning

Uppdrag, utmärkelser m.m.

Konferenser och presentationer i urval

Kvinnors läskultur på 1700-talet, Fersen Week, Löfstad slott Östgöta Museet, 6 sep & 9 sep 2023.

“I want you to bow to experience” The Importance of Experience and Free Will in Tullia d’Aragona’s Dialogo della infinità di amore, International Society for Cultural History, Verona, 3-5 aug 2022

En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik, Forskartorget, Bokmässan 23 sep 2022

Från salongsvärdinna till stipendieslav - den kvinnliga poetrollen i förändring, Bokmässan 24 sep 2022

Tullia d’Aragona: kvinnlig kärleksfilosof, Humanistdygnet Linköping, 17 sep 2022

Poet-Philosopher: Gaspara Stampa and the Early Modern Debate on Love, inbjuden till seminarieserien “Tuesday Ten Talks”, The Medici Archive Project, Florens, 21 juni, 2022

Arrangör för konferenser och workshops

“Läskultur, materialitet & sociala praktiker – herrgårdsbibliotek under 1700-1800-talen”, 17-18 augusti 2023. Organiserad tillsammans med fil. Dr. My Hellsing, SU, och finansierad av Riksbankens jubileumsfond.

Body, Gender, Senses: Subversive Expressions in Early Modern Art and Literature, Linköpings universitet, 10 september, 2021

“Dido’s Diversity: Abandonment, Power and Love from the Aeneid to Hélisenne de Crenne”, Linköpings universitet, 12 april, 2019.

”Love and Gender in Early Modern Literature”, Linköpings universitet, 12 december, 2018.

Utmärkelser och stipendier i urval

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse helårsstipedium för ”Subversiva uttryck av kropp, genus och kärlek: tidigmoderna estetiska och retoriska strategier i konst och litteratur”, 2020–2021

Kungliga Vitterhetsakademiens Bernadottestipendium för ”Aesthetic and Rhetorical

Strategies of Early Modern Women Intellectuals, Artists and Poets”, 2020

Svenska Akademien, utmärkelse i form av stipendium för forskning inom litteraturhistoria, 2019

Nyheter

Organisation