Doktorandutbildningen vid Tema Genus består av 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng, hp) och leder till en filosofie doktorsexamen inom Tema Genus.

För många doktorander finns det också möjlighet att undervisa och handleda inom grundutbildning, att delta i doktorandfackligt arbete eller att under sin doktorandtid medverka i kortare projekt som bidrar till temats utveckling. Förutom att sådana uppdrag kan förlänga forskarutbildningstiden, så leder de till erfarenheter som är viktiga i fortsatt arbete i så väl akademi som andra sektorer.

Utbildningen innebär heltidsarbete och kräver regelbunden närvaro vid temat.

Mål med forskarutbildning

Att arbeta tvärvetenskapligt och tematiskt ger goda möjligheter att utveckla forskning som behandlar genus som ett komplext och föränderligt fenomen, vars betydelse i samhälle och kultur går utöver enskilda discipliners och ämnesområdens teoretiska och empiriska ramverk. Stor vikt läggs på utveckling av teori och metod i ett disciplinöverskridande perspektiv.

Mot denna bakgrund har forskarutbildningen vid Tema Genus följande mål:

  • att ge de studerande en både bred och djup genusanalytisk, genusmetodologisk och genusteoretisk kunskap på hög, internationell nivå̊ och med ett konsekvent intersektionellt perspektiv.
  • att göra de forskarstuderande väl beredda för självständiga insatser inom forskning och utvecklingsarbete, som tar sikte på att vetenskapligt belysa genusrepresentationer, genusidentiteter, genusrelationer och genusordningar i ett samhällsrelevant förändringsperspektiv och i intersektionellt samspel med andra sociokulturella kategoriseringar och maktordningar.
  • att ge de forskarstuderande vetenskaplig kompetens att professionellt och kvalificerat analysera och hantera en genusproblematik på otraditionella och förnyande sätt i olika typer av vetenskapligt och akademiskt arbete.

Vi erbjuder kurser

Forskarutbildningen vid institutionen och tema Genus erbjuder ett antal kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

Kursutbud

Studieplan 

Kontakt

Disputationer

Tema G doktorand berättar

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid LiU