Closeup shot of two businesswomen shaking hands in an office Foto PeopleImages

Projektet syftar till att stödja framväxten av nya innovativa och ändamålsenliga samverkansformer och affärsmodeller som kan möjliggöra en omfattande omställning till ett mer klimatneutralt transportsystem. En central utgångspunkt är att dessa samverkansformer ska minska den fördelningsproblematik som uppstår när kostnader och intäkter ska fördelas mellan involverade aktörer vid implementering av banbrytande tekniska lösningar.

Projekt kommer att fokusera, men ej avgränsa sig till, studier av samverkansformer och utformning av innovativa affärsmodeller mellan aktörer i transportförsörjningskedjan och transportköparen (d.v.s. varuägaren).

Finansiär: VINNOVA, Verifiering för Nyttiggörande (VFN) från Linköpings universitet
 
Projekttid: 20202024
 
Medverkande organisationer/Projektpartners: 
  • Bring
  • Systembolaget
  • Lidl Sverige
  • DHL Freight

Kontakt

Logistikforskning vid LiU

Organisation