Om vi börjar utforska världen genom en liten körtel, vad kan vi då se? I projektet Prostatan – det ständiga gisslet? har forskare kartlagt olika betydelser som prostatan kan ha: inom vården, i samhället och för mäns identitet och sexualitet.

Foto Anna Nilsen I en rad olika studier har det visat sig att den åldrande prostatan inte enbart setts som en plåga. Förvisso har den ofta betraktats som problematisk, inte minst inom vården, där undersökning och behandling av exempelvis prostatit, cancer och godartad prostataförstoring äger rum. Men den har också beskrivits som en källa till njutning – en aspekt som vården dock sällan har uppmärksammat.

En röd tråd i projektet är hur prostatan så tydligt är förknippad med föreställningar om manlighet: samhälleliga och kulturella normer för hur en man ”bör” vara och bete sig. Ibland blir dessa normer tydliga först när kroppsliga funktioner förändras, antingen som en följd av åldrande eller av sjukdom.

En av projektets många slutsatser är att om prostatan kan betraktas som ett gissel för män, så kan sannerligen snäva manlighetsnormer och ideal också göra det, på sätt som direkt påverkar mäns kroppar, identiteter och hälsa. Denna forskning lyfter fram en önskan om och en efterlysning av fler inkluderande och tillåtande normer för vad det kan betyda att vara man.

Forskningen i projektet har bedrivits med medel från Vetenskapsrådet.

 

Forskare

Externa forskare

Maria Björkman, Uppsala universitet

Carina Danemalm Jägervall, Kirurgkliniken, Växjö

Sonja Jerak-Zuiderent, University of Amsterdam, Nederländerna

Oscar Javier Maldonado, Universidad del Rosario, Columbia

Forskningsprojekt

Nyheter

Relaterat innehåll