I detta projekt kombinerar vi expertiser från olika områden för att undersöka insatser för ett mer hållbart svenskt livsmedelsproduktionssystem. Genom en systematisk Stakeholder workshop mapping issues along the food chain in Sweden for further study.Workshop med intressenter. Kartläggning av frågor för vidare studier gällande matkedjan i Sverige Foto Genevieve Metsonlitteraturgenomgång och synpunkter från intressenter från hela livsmedelskedjan, insamlade genom workshops och intervjuer, har vi utarbetat vilka utbyten, samverkan och luckor i forskningen det finns i insatserna i det svenska systemet. Mer specifikt har vi tittat på:

  • hög jordbruksproduktion, ekonomisk lönsamhet
  • klimatförändringsminskning och -anpassning
  • miljöpåverkan (övergödning och biologisk mångfald)
  • djurskydd
  • boskapsepidemiologi

Vi studerar särskilt hur den rumsliga fördelningen av resurser och bördor (t.ex. grödor, djur, organiskt avfall) och transportbunden infrastruktur knyter an till föreslagna insatser i litteraturen.

Projektledare