Handledning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom barn- och ungdomspsykiatrin och som har godkänd utbildning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) samt gedigen erfarenhet av metoden vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn utsatta för olika former av traumatiserande händelser. Kursen är en avgiftsbelagd uppdragsutbildning.

Pojke som är traumatiserad.Pojke som blivit utsatt för en traumatiserad händelse.

Med TF-KBT avses den evidensbaserade behandlingsmodell inom traumafokuserad kognitiv beteendeterapi som utvecklats särskilt för barn och ungdomar 3 - 18 år av dr Esther Deblinger, dr Anthony Mannarino och dr Judith Cohen. Kursens fokus är handledning i TF-KBT och syftar varken till generell handledarutbildning eller utbildning till utbildare i TF-KBT.

Syfte och kursinnehåll

Kursen som tagits fram av Barnafrid i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, THL i Finland, syftar till att deltagaren efter utbildningen självständigt ska kunna bedriva handledning i metoden till terapeuter med godkänd utbildning i TF-KBT i Sverige respektive Finland. Kursen innehåller fyra teoretiska block med föreläsningar och workshop med inriktning på:

• TF-KBT, fördjupning
• Fördjupad kunskap om psykotraumatologi och psykiatrisk samsjuklighet
• Handledning
• Etik

Föreläsningar hålls på engelska av expertföreläsare från Norge, Finland och Sverige. Parallellt ingår handledningspraktik samt handledning på handledning vilken genomförs på svenska respektive finska i separata handledningsgrupper av certifierade utbildare/handledare i TF-KBT.

Kursdeltagarna förväntas själva ordna ett handledaruppdrag för att praktisera handledning av en grupp terapeuter med godkänd utbildning i TF-KBT och pågående behandlingsärenden. En förutsättning för att delta i denna kurs är att du arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller inom annan verksamhet som bedriver barnpsykiatrisk vård för barn och unga i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Examination

För godkännande på kursen krävs ett aktivt deltagande i seminarier, arbete med
egna handledningsgrupper och aktivt deltagande i handledning på handledning. Kursen examineras individuellt genom en skriftlig tentamen.

Målgrupp och förkunskapskrav

Behörig till kursen är den som uppfyller följande tre kriterier:

1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande erforderliga teoretiska förkunskaper har den som är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi.
2. Förkunskaper genom yrkesverksamhet erforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället
- genomgått grundkurs i TF-KBT med certifierad utbildare. Med grundutbildning avses genomförd webb-kurs, samt minst 2 dagars utbildning och 10 tillfällen handledning med certifierad utbildare.
- genomfört behandling med TF-KBT med ett minimum av 10 patienter, utbildningspatienter borträknade. I minst 7 av fallen skall föräldrar eller andra vuxna omsorgspersoner deltagit i behandlingen.
3. Yrkesverksamhet under kursen. Deltagaren ska under kursen ha en grupp att handleda. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han under kurstiden kommer att:
- arbeta med handledning för grupper med behandlare som genomfört grundkurs i TF-KBT med godkänt resultat.

För samtliga sökande gäller även att den sökande ska ha:
• Anställning inom verksamhet som bedriver barnpsykiatrisk vård
• Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer på minst 50%

Du förväntas komplettera din ansökan med intyg om utbildning, erfarenhet och anställning om din ansökan bedöms godkänd. Följande intyg ska efter besked från LiU lämnas in:

1. Grundprofession
2. Leg. psykoterapeut med inriktning mot KBT
3. Utbildning i TF-KBT med certifierade utbildare
4. Metoderfarenhet med minimum 10 patienter, minst 7 ärenden med barn och omsorgsperson
5. Arbetsgivarintyg om:
a. Anställning i verksamhet med uppdrag inom barnpsykiatrisk vård
b. Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer på minst 50%
c. Tillgång till handledningspraktik med grupp TF-KBT-terapeuter

Kursinformation

Utbildningen startar 14 september 2022.
De fyra första utbildningstillfällena är:
14/9, 5/10, 19/10 och 2/11.

Föreläsning sker mellan kl. 9-12 och handledning på handledning mellan kl. 13-16.

Observera att avslutande handledningstillfällen sker kl. 9-12 den: 30/11, 14/12, 11/1, 25/1, 22/2 samt 22/3.

Parallellt med kursen följer handledning på handledning vid tio tillfällen á tre timmar på distans (via Zoom, Teams eller liknande).

Kursen ges på distans och all undervisning i kursen sker via Zoom.

Kursen ges av Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum/Linköpings universitet.

Kursens omfattning är 7,5 hp.

Pris per deltagare: 20 100 kr.

Kursplan.

Hur blir jag antagen till kursen?

Kursen är en uppdragsutbildning. Privatpersoner eller enskild firma kan inte köpa uppdragsutbildning - det måste vara en juridisk person som skriver på avtalet. Antagning sker löpande under ansökningstiden och följer inte Linköping universitets ordinarie ansökningsomgångar. Kostnaden som kursen medför måste din arbetsgivare stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du ska gå kursen. Om kursen får för få sökande förbehåller sig Linköpings universitet och Barnafrid rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle. 

Anmälan

Anmälan till höstterminen 2022 och vårterminen 2023 är stängd. Kontakta oss gärna för intresseanmälan till kommande kurser på uppdragsutbildning@liu.se

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning