Screening utförs i många delar av hälso- och sjukvården och berör en stor del av befolkningen. Vad innebär det att screenas för den person som genomgår screening? Vilka möjligheter och utmaningar uppstår vid screening, ur de screenade individernas perspektiv?

Foto Anna NilsenDessa frågor är centrala i ett kluster av pågående forskningsprojekt om medicinsk screening och tidig testning. I ett av projekten undersöks människors erfarenheter av och synsätt på genetisk screening av par som vill få barn, innan de blivit gravida. Den sortens screening erbjuds i Nederländerna. I andra projekt undersöker forskare digital screening för demens, tidig testning för demens på vårdcentral, screening för kognitiv svikt och demens på sjukhus liksom mätning av ungdomars psykiska hälsa med hjälp av symptomskalor, i Sverige.

Centrala frågor är: Hur upplever människor det att screenas eller mätas? Vilka synsätt på hälsa, sjukdom, normalitet och risk kommer till uttryck i människors sätt att berätta om och skapa mening kring dessa praktiker? Innebär tidig testning och screening, i vissa fall, normer om hur man bör leva, undersöka och ta hand om sig själv? Forskare i projektteamet undersöker också samspelet mellan medicin, teknik och samhälle när screeningprogram utvecklas och används – aspekter som ibland utelämnas i debatter om etiska frågor kring screening. Forskningsprojekten bidrar med insikter om vad det kan innebära att screenas eller mätas. De bidrar till en screeningsetisk diskussion och till en förståelse av samspelet mellan samhälle och hälso- och sjukvård. Vissa av projektens resultat kommer också ligga till grund för skapande av designkoncept – föremål – som visas på en utställning i syfte att inbjuda till samtal om hur screening och mätning kan upplevas och vad det kan innebära.

Forskningen i dessa projekt bedrivs med medel från Vetenskapsrådet. En del projekt har också medfinansierats av LiU.

Forskare

Externa forskare

Emma Börjesson, Högskolan i Halmstad

Karin Ehrnberger, KTH

Anna Isaksson, Högskolan i Halmstad

Göran Karlsson, Motala lasarett

Anke Snoek, Maastricht universitet

Irene van Langen, Groningen universitet

Marian Verkerk, Groningen universitet

Forskning

Relaterat innehåll