Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en omfattande och viktig del av professionsprogrammen på Medicinska fakulteten. Den utgör en förutsättning för att studenterna ska utveckla professionell kompetens i sin blivande yrkesroll. För att möjliggöra detta krävs lärprocesser som innebär både praktisk handling och teoretisk reflektion.

Med verksamhetsförlagd utbildning menas en praktikplats som är förlagd i verksamheter i huvudsak inom hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner. Det kan till exempel vara slutenvård, primärvård eller olika boendeformer och behandlingshem inom kommunal verksamhet. VFU-platser är belägna inom Östergötland och närliggande regioner.

Vid frågor, kontakta respektive programs VFU-samordnare genom länkarna nedan.

Kontakt

VFU på våra grundutbildningar

Varje program har specifik information som riktar sig till dig som handleder studenter på respektive program. Via länkarna eller kontaktpersoner hittar du mer information.

Informationsmaterial

Vi använder oss av olika pedagogiska metoder såsom Problembaserat lärande, Peer Learning och olika reflektionsmodeller. Se mer i handledarguiden nedan.

Medicinska fakulteten anordnar handledarutbildningar för bashandledare och huvudhandledare inom VFU. 

För mer information kontakta eva.uebel@liu.se

Foto Emma Busk Winquist

Utbildning för VFU-handledare i hälso- och sjukvård