Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Medicinska fakulteten

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en omfattande och viktig del av professionsprogrammen på Medicinska fakulteten, LIU. Den utgör en förutsättning för att studenterna ska utveckla professionell kompetens i sin blivande yrkesroll. För att möjliggöra detta krävs lärprocesser som innebär både praktisk handling och teoretisk reflektion.

 

Med verksamhetsförlagd utbildning menas en praktikplats som är förlagd i verksamheter i huvudsak inom hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner. Det kan till exempel vara slutenvård, primärvård, eller olika boendeformer och behandlingshem inom kommunal verksamhet. VFU-platser är belägna inom Östergötland och närliggande regioner.

 

Vid frågor, kontakta respektive programs VFU-samordnare genom länkarna nedan. 

Läs mer om VFU på de olika programmen

Material om VFU på Medicinska fakulteten

Vi använder oss av olika pedagogiska metoder såsom Problembaserat lärande, Peer Learning och olika reflektionsmodeller. Se mera i Handledarguiden
Medicinska fakulteten anordnar Handledarutbildningar för bashandledare och huvudhandledare inom VFU.  För mera information kontakta eva.uebel@liu.se

Nätbaserad handledarutbildning

Nätbaserad handledarutbildning, 1,5 hp

Medicinska fakulteten anordnar en nätbaserad handledarutbildning (1,5 hp) varje termin för bashandledare och huvudhandledare i verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen riktar sig till dig som tjänstgör inom Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Östergötland, kommunal, privat eller statlig verksamhet oavsett län, där studenter från Linköpings universitet genomför verksamhetsförlagd utbildning. Kursen ges huvudsakligen digitalt på distans och omfattar fyra kursveckor, med en beräknad studietid om ca 40 timmar. Under respektive kursvecka finns tillgång till föreläsningsfilmer och relevant litteratur. Inga specifika kursdagar förekommer men deltagaren erbjuds att medverka i ett 6o minuters ”webinar”, där handledarrollen diskuteras.

För mera information kontakta eva.uebel@liu.se