En av hörnstenarna inom utbildningarna vid Medicinska fakulteten är momenten där studenter från flera program lär tillsammans för att utveckla och träna sin interprofessionella kompetens, alltså förmågan att samverka i sina framtida yrkesroller.

Tre sjuksköterskestudenter undersöker en träningsdocka som ligger i en sjukhussäng.
Interprofessionellt lärande, det vill säga att studenter från olika program får träna sina kommande yrkesroller tillsammans, är en viktig del i utbildningen vid Medicinska fakulteten.

Interprofessionell kompetens handlar om att utveckla kunskap, attityder och förhållningssätt som gör att man anpassar sina egna professionella bedömningar och insatser i relation till andra professioner i patientens vårdprocess.

Genom att lära ”med, om och av varandra” skapas förutsättningar för att kunna arbeta i team, vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet och effektivitet i vården. Interprofessionellt lärande är ett strategiskt utvecklings- och forskningsområde inom Medicinska fakulteten.

Samverkan avgörande

Samverkan mellan olika professioner är avgörande för att möta medborgarnas krav på en säker och effektiv vård. Medicinska fakulteten har sedan starten 1986 haft interprofessionellt lärande på sin agenda. Begreppet interprofessionellt lärande står här dels för ett pedagogiskt perspektiv i lärandet, dels för olika arbetsformer i lärprocesserna, både hos studenter och lärare.

Avsikten med interprofessionellt lärandet är att studenterna ska utveckla förståelse och kunskap om varandras professionella kompetenser, och i och med det bli mer medveten om sitt eget kompetensområde.

Tre interprofessionella moment

Det interprofessionella lärandet vid Medicinska fakulteten genomförs i tre moment inom ordinarie programkurser.

Första interprofessionella momentet ”Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst” (6 hp) ligger mitt i termin 1 eller 2.

Innehållet i momentet fokuserar i första hand på det professionerna har gemensamt och syftar till att bidra till en gemensam grund att utgå från i framtida samarbete med varandra. Momentets innehåll innefattar lagstiftning, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens uppdrag och ansvar, hälsa, etik och evidens samt professionell och interprofessionell utveckling. Studierna bedrivs i programintegrerade basgrupper som handleds av en lärare. Lärargruppen representeras av samtliga program som ingår i utbildningsmomentet.

Det andra momentet ”Kvalitet och lärande i arbetslivet” (3 hp) har fokus på förbättringskunskap och ligger under senare delen på respektive program. Momentet innefattar förbättringskunskap, god, säker och effektiv vård samt interprofessionellt lärande och teamarbete. Momentet genomförs under 2 veckor i programintegrerade basgrupper där studenterna utgår från ett scenario som utgörs av ett reellt förbättringsarbete. Alla förbättringsarbeten kommer från verksamheter inom Region Östergötland och regionens kommuner. Genom samverkan skapas en lärmiljö där studenter och lärare vid Linköpings universitet och vård- och omsorgspersonal och chefer i Östergötland tillsammans utvecklar kunskap och kompetens i förbättringskunskap.

”Professionella perspektiv i samverkan” (3 hp) är det tredje interprofessionella momentet och är en gemensam praktikperiod om två veckor på våra kliniska undervisningsavdelningar (KUA) och undervisningsmottagningar (KUM). Medicinska fakulteten var först i världen med att starta KUA-avdelningar och sedan hösten 2020 finns även KUM-mottagningar. Genom att studenterna arbetar tillsammans i det praktiska arbetet med patienten får de en helhetsbild på patienten och dennes situation. Studenterna tränas i samarbete och lärande mellan de olika professionerna för att utveckla förståelse för varandras yrkesroller och kompetensområden. Samtidigt tränar studenten den egna yrkesrollen genom att ta ansvar för yrkesspecifika frågeställningar.

Ladda ner och läs mer

Ladda ner vår IPL-guide (pdf)

Kontakter

Ansvariga lärare

Nätverk inom interprofessionellt lärande

Läs mer om vår pedagogiska profil

Dags att studera?