Bedömningsinstrument Work Environment Impact Scale, svensk version 3 (WEIS-S 3.0).

Syfte och teoretisk grund

The Work Environment Impact Scale (WEIS) [Ekbladh & Haglund, 2010] är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera hur psykosociala och fysiska faktorer i arbetsmiljön påverkar personers tillfredställelse och välbefinnande på arbetet. Den teoretiska grunden för WEIS är Model of Human Occupation (MOHO) [Kielhofner, 2008].

Innehåll

WEIS-bedömningen, består av en semistrukturerad intervju och efterföljande skattning. Genom WEIS-intervjun erhålls information om hur personen uppfattar att psykosociala och fysiska faktorer i personens unika arbetsmiljö påverkar personens känsla av tillfredsställelse och välbefinnande vid utförande av arbete. Efter genomförd intervju skattar den professionelle användaren WEIS 17 variabler som beaktar arbetsmiljön inom följande fyra områden; det fysiska rummet, föremål som används i arbetet, sociala grupper samt normer och uppfattningar om hur arbetsuppgifter ska utföras. Exempel på aspekter i arbetsmiljön gällande det fysiska rummet är arbetslokalers utformning, sensoriska faktorer så som belysning och luftkvalitet, trevnad och tillgänglighet i lokaler såsom förekomst av damm och smuts. Föremål som används i arbetet beaktar arbetsredskapen så som tillgänglighet till och funktion på utrustning och material och dess påverkan på personens utförande av arbete, där personens säkerhet vid utförande av arbetsuppgifter utgör en del.

Den sociala arbetsmiljön i WEIS innefattas av sociala grupper i form av samspel med arbetskamrater, kommunikation med överordnade och klient/kund kontakter. I den sociala miljön i WEIS beaktas även normer och uppfattningar om hur arbetsuppgifter ska utföras där organisatoriska faktorer i form av ledningsstruktur och påverkansmöjligheter samt tidskrav, produktivitetskrav och arbetstiders påverkan på tillfredsställelse och välbefinnande vid utförandet av arbete är i fokus. Variablerna i WEIS har länkats till begreppen i ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). I länkningen framgår det att variablerna i WEIS relaterar till områden och kategorier inom två av ICF komponenterna dvs aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer [Kielhofner, 2008]. 

Målgrupp

Personer som upplever psykosociala eller fysiska svårigheter relaterat till arbetsmiljön är lämpliga för bedömning utifrån WEIS. Vid intervjun efterfrågas information om hur en given arbetsmiljö påverkar den enskilde personen, vilket kan vara personens arbetsplats, praktikplats eller liknande. WEIS kan användas som en komponent vid bedömning av arbetsförmåga och för identifiering av hur olika arbetsmiljöfaktorer kan anpassas för att stödja den enskilde personen. Bedömning utifrån WEIS fokuserar på delaktighet i form av personens upplevelse av sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö och dess påverkan på välbefinnande och utförande av arbete [Ekbladh, 2008]. Vid WEIS-intervjun efterfrågas information om hur en given arbetsmiljö uppfattas av den enskilde personen. Därför behöver personer som intervjuas utifrån WEIS ha en specifik arbetsplats och/eller arbetsmiljö att relatera till. Den arbetsplats/arbetsmiljö som personen relaterar till kan vara där personen har en anställning men det kan också vara någon form av praktikplats eller liknande. Det viktiga är att personen har varit i arbetsmiljön tillräckligt länge så att han eller hon har kunnat skaffa sig en egen uppfattning om den specifika arbetsmiljön. WEIS är inte sjukdoms-, skade- eller diagnosbundet utan kan användas för klienter med alla former av arbetsrelaterad problematik.

Tillvägagångssätt

I manualen för WEIS-S 3.0 finns instruktioner gällande tillvägagångssätt för intervju och efterföljande skattning av WEIS:s variabler, där WEIS:s intervjuguide och beskrivning av respektive variabel utgör centrala delar. I slutet av manualen återfinns en sammanställningsblankett och en grafisk översikt över skattningarna där finns även ett förslag till struktur för sammanfattning av resultatet av WEIS-bedömningen. En beskrivning av hur MOHO som teoretisk referensramen relaterar till WEIS och hur modellen kan utgöra ett stöd för fortsatt intervention utifrån bedömningsresultaten och kortfattad information kring forskning och utveckling av instrumentet finns också att tillgå i manualen. För ett ändamålsenligt och professionellt användande av WEIS behöver användaren ta del av innehållet i manualen och inneha en grundläggande kunskap om Model of Human Occupation. Bedömning utifrån WEIS är lämplig att kombinera med bedömningar gjorda med instrumenten Assessment of Work Performance (AWP), Assessment of Work Characteristics (AWC) och Worker Role Interview (WRI).

Vetenskapliga studier på WEIS

Den första versionen av WEIS utvecklades i Chicago år 1996 och den andra versionen av WEIS lanserades 1998 [Moore-Corner et al, 1998]. År 1997 bearbetades och översattes WEIS till svenska och finns idag i en tredje svensk version [Ekbladh & Haglund, 2010]. Psykometriska prövningar av WEIS konstruktionsvaliditet har genomförts [Corner et al, 1997; Kielhofner et al, 1999; Ekbladh et al, 2014] där instrumentet uppvisat goda resultat. I en annan studie [Ekbladh et al, 2010] framkom att WEIS är användbart för att identifiera arbetsmiljöfaktorer som stödjer respektive hindrar personers välbefinnande och utförande av arbete.


Information om tillgång till instrumenten via användarlicenser och kurser i tillämpning av instrumenten hittar du på:

www.spetsa.se/work-assessment/work-assessment

Kontakt

Relaterat innehåll