Lånevillkor, ordningsregler samt regler för datoranvändning vid Linköpings universitetsbibliotek.

Universitetsbiblioteket är Linköpings universitets viktigaste informationsresurs i första hand för vetenskaplig forskning och högre studier. Det är också ett offentligt bibliotek  öppet för allmänheten. Verksamheten leds av biblioteksstyrelsen som fastställt dessa regler, vilka tillämpas med beaktande av om biblioteksanvändaren är anställd/student vid universitetet eller privatperson.

Du som ansöker om bibliotekskort vid Linköpings universitetsbibliotek ingår ett avtal med biblioteket och du förbinder dig att följa dessa regler.

För dig som är student eller anställd med LiU-kort gäller att avtalet ingås i särskild ordning.

Bibliotekskort

LiU-kortet gäller som bibliotekskort vid Linköpings universitetsbibliotek. Det är universitetets regelverk som tillämpas vid adressuppdatering och förlustanmälan av kortet. 

Du som inte är student eller anställd vid Linköpings universitet, LiU, kan få ett bibliotekskort om du ansöker via formulär på bibliotekets hemsida. För att få ett bibliotekskort ska du ha fyllt 15 år och visa giltig fotolegitimation. Förlust av kort ska omedelbart anmälas till biblioteket, som då spärrar kortet. Ändring av e-postadress görs på plats i biblioteket med giltig fotolegitimation eller bibliotekskort. 

Kortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för allt som lånas på kortet till dess att det är återlämnat. 

Sekretessbestämmelser

Som låntagare vid universitetsbiblioteket är du skyddad enligt reglerna i 40 kap. 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). ”Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men”.

Lån

Du ansvarar själv för att hålla reda på när lånetider går ut och se till att material återlämnas i tid. Detta gäller även vid resor och sjukdom.

Det är inte tillåtet att göra markeringar i böckerna, eller på annat sätt förstöra lånat material. Du ska vara försiktig med bibliotekets material och skydda det mot skada. Lån får hämtas ut för annans räkning endast om uppdraget kan styrkas på trovärdigt sätt eller beställarens bibliotekskort finns med.

Det finns en maxgräns för antal böcker du kan ha lånade samtidigt. Antalet beror på om du är LiU-anställd, LiU-student eller om du har bibliotekskort för allmänheten.

Lånetider

 • Ordinarie lånetid är 21 dagar
 • Lånetiden för material med kö är 7 dagar
 • Kursreferensböcker får lånas över dagen
 • Lånetiden för fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket

Omlån

Biblioteket tillämpar automatiska omlån. Omlån kan göras 10 gånger, för LiU-anställda 20 gånger, såvida materialet inte reserverats av annan låntagare. Fjärrlån kan endast lånas om av bibliotekspersonal.

Ej hemlån 

Undantagna från hemlån är: referenslitteratur, tidskrifter, dagstidningar, riksdagstryck, Svensk författningssamling, äldre och annat ömtåligt material. Ibland kan annan litteratur som tillfälligt behövs för forskning och studier i biblioteket undantas från regel om hemlån.

Ersättningsskyldighet

Om du inte återlämnar materialet i tid blir du avstängd från att låna och reservera nya böcker. Återlämnas inte materialet tillkommer sedan en förseningsavgift (200 kr/bok) och du spärras från att låna om alla dina lån.

Avstängningen upphör när försenade lån återlämnats och eventuella förseningsavgifter betalats.

Kan inte försenat material återlämnas ska du skaffa ersättningsexemplar och betala förseningsavgift. Om ersättningsexemplar inte finns tillgängligt att köpa ska du kontakta biblioteket för att få en faktura på materialets inköpspris och hanteringskostnad (200 kr/bok).   

Om du har skadat bibliotekets material blir du också ersättningsskyldig och du förbinder dig att följa bibliotekets bedömning av skadans storlek. Även om du har lämnat ersättning för skadat eller förlorat material tillhör det fortfarande biblioteket. 

Fjärrlån

Du som är student eller anställd vid Linköpings universitet har möjlighet att för ditt arbete beställa fjärrlån, vilket innebär att biblioteket förmedlar litteratur från andra bibliotek.

Allmänna regler för fjärrlån 

 • För att beställa fjärrlån ska du ha bibliotekskort vid universitetsbiblioteket. 
 • Utlånande biblioteks låne- och ersättningsregler gäller alltid.
 • Du är skyldig att se till att inlånat material är tillgängligt för att omedelbart kunna  återlämnas  vid  krav. Fjärrlån kan endast lånas om av bibliotekspersonal.
 • Om  inlånat  material  förkommer eller skadas blir du ersättningsskyldig och avstängd från såväl lokala lån som fjärrlån tills skulden är reglerad.
 • Även om du ersatt förkommet eller skadat material tillhör materialet fortfarande det utlånande biblioteket.
 • Om inte Linköpings universitetsbiblioteks fjärrlåneregler följs kan du bli avstängd från såväl lokala lån som fjärrlån.

Ordningsregler

Universitetsbiblioteket är en studie- och arbetsplats och för att alla ska trivas behöver ordningsreglerna följas.

 • Som besökare ska du uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras.
 • Det ska vara tyst i läsesalar och i tysta zoner och inom övriga delar av biblioteket ska samtalstonen vara lågmäld.
 • Universitetsbiblioteket har en nolltoleranspolicy mot diskriminering, vilket innebär att lokaler, datorer och nät inte får användas på ett sätt som kan uppfattas kränkande eller stötande.

Regler för datoranvändning

Universitetsbibliotekets datorer är avsedda för studier och forskning inom Linköpings universitet. Användning av universitetsbibliotekets datorer kräver personlig inloggning.

När du använder universitetsbibliotekets datorer gäller Linköpings universitets informationssäkerhetspolicy. Systemadministratörer vid LiU kan komma att övervaka system och datornät, inklusive ta del av nätverkstrafik och lagrade data, för att säkerställa en tillförlitlig drift och för att utreda IT-incidenter eller misstänkta brott mot LiU:s regelverk.

Intrång eller försök till intrång i bibliotekets datasystem eller andra datasystem betraktas som sabotage och kommer att polisanmälas.

Avstängning

Som användare av universitetsbiblioteket är du skyldig att följa dess regler. Om du inte följer reglerna och/eller om du har en skuld till biblioteket kan du bli avstängd. Avstängning beslutas för viss tid. Om det är en överträdelse av allvarligare karaktär kan avstängningen komma att gälla för både låne- och besöksrätt. I dessa fall fattas beslutet  av överbibliotekarien.

Vid upprepade eller allvarliga brott mot universitetsbibliotekets regler kan för universitetets personal arbetsrättsliga åtgärder vidtas. För studenter vidtas disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen "Disciplinära  åtgärder. Allmänna bestämmelser".

För samtliga användarkategorier gäller att i allvarliga fall kan polisanmälan komma att göras.

Omprövning av beslut

Är du missnöjd med beslut som fattats av bibliotekstjänsteman med stöd av dessa regler, har du rätt att få frågan bedömd av överbibliotekarien. För vidare prövning hänvisas till Högskoleförordningen.

Hantering av personuppgifter

Linköpings universitet (202100-3096) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Linköpings universitets verksamhet. Detta ansvar omfattar även universitetsbibliotekets verksamhet. Här förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas vid Linköpings universitetsbibliotek. Utöver nedanstående information  finns information om hur Linköpings universitet behandlar personuppgifter på liu.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

I biblioteksverksamhet kan behandling av personuppgifter förekomma. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679).

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra vår utlåningsservice till dig. Vi behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som är  nödvändig  för att bedriva utlåningsverksamhet och tillhandahålla licensierade digitala resurser.

Genom att ingå låneavtal med Linköpings universitetsbibliotek och iaktta våra lånevillkor samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig för att genomföra vår service till dig.

Vilka personuppgifter behandlas?

När du blir låntagare ingår du ett låneavtal med universitetsbiblioteket och då kommer personuppgifter, namn, adress, personnummer, e-postadress och eventuellt LiU-ID, att behandlas digitalt och lagras i ett låntagarregister på universitetets servrar. De insamlade uppgifterna sparas endast så länge ditt bibliotekskort är giltigt eller om det finns pågående lån eller oreglerade skulder. Därefter raderas uppgifterna. Du kan också begära att dina uppgifter raderas från låntagarregistret om du vill avbryta låneavtalet i förtid. Detta gör du enklast genom att kontakta universitetsbiblioteket via biblioteket@liu.se. Endast behörig personal har tillgång till registret. Låneavtalets längd regleras av bibliotekskortets giltighetstid.

När du som student eller anställd vid Linköpings universitet undertecknar ansvarsförbindelsen för LiU-kortet ingår du även ett låneavtal med biblioteket och godkänner därmed att universitetsbiblioteket hanterar de ovan nämnda personuppgifterna om dig. Detta avtal gäller så länge du har ett giltigt LiU-kort.

Du har rätt att gratis efter skriftlig ansökan ställd till registraturen på Linköpings universitet (581 83 LINKÖPING, tel. 013-28 10 00, registrator@liu.se, org.nr. 202100-3096) få besked om vilka personuppgifter om dig, som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vid klagomål kan du vända dig till Linköpings universitets dataskyddsombud. Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kontakt: registrator@liu.se eller dataskyddsombud@liu.se.

Ändring av reglerna

Lånevillkor, ordningsregler samt regler för datoranvändning vid Linköpings universitetsbibliotek kan komma att ändras. Universitetsbiblioteket kommer att anslå förändringar på bibliotekens anslagstavlor. De kommer också att finnas tillgängliga via bibliotekets hemsida.

Som biblioteksanvändare är du skyldig att följa de regler som finns i Linköpings universitets regelsamling. Du är också skyldig att hålla dig à jour med förändringarna och följa de regler som tillkommer efter det att bibliotekskortet har utfärdats.

Överbibliotekarien
Februari 2023 

Ersätter regler från oktober 2018, DNR UB-2018-00074.

 
 

Relaterat innehåll