För CETIS är samverkansuppdraget viktigt. Hitta kontaktytor, nå olika målgrupper, använda våra egna och våra partners styrkor, uppnå gemensamma mål på ett starkare sätt. Det möjliggör större kunskapsspridning och flera inspirerande tankegångar gentemot målgrupperna.

CETIS söker ständigt kontakt för att hitta partners att samverka och samarbeta med. Vi tar gärna emot idéer för att förverkliga sådant som gör den svenska teknikundervisningen bättre. I slutänden fler teknikmedvetna och kunniga elever, fler formellt och reellt behöriga tekniklärare etc.

Vi har under många år arbetat tillsammans med flera aktörer. Projekten har haft olika karaktärer, t.ex. konferenser, rapporter, fortbildningsinsatser, skolmaterial, lärarhandledningar till filmer, jubileumsprojekt, kursplanerevisioner.

Några exempel

CETIS och landets lärosäten

Vi driver, sedan nästan 30 år tillbaka, ett nationellt nätverk för lärarutbildare i Teknik. Grupp om fyra personer som sitter i soffor och lyssnar på föredrag. Nätverksträff med CETIS närverk för lärarutbildare Det är en av våra mest strategiska aktiviteter. Tillsammans träffas vi fyra gånger per år för att kompetensutveckla oss, diskutera upplägg, kurslitteratur, kvalitetssäkra undervisningsmaterial, besvara remisser, utveckla kursplaner, göra nationella insatser, utbyta idéer etc. En förhoppning är att det ska göra lärarutbildningen något mer likvärdig över landet.

Rapporter tillsammans med Teknikföretagen

I tre omgångar har CETIS på egen hand genomfört en undersökning av läget för teknikundervisningen i den svenska skolan – Teknik i 100 skolor – med resultat som kommunicerats nationellt. Den fjärde omgången genomfördes tillsammans med Teknikföretagen och Demoskop och resulterade i rapporten Teknikämnet i träda, 2012. Tio år senare gjorde vi tillsammans en uppföljning, som fick titeln ”Teknik – skolans viktigaste ämne”. Önskar du få tillgång till rapporterna, kontakta Katarina Rehder, katarina.rehder@liu.se

Regionala konferenser

I nära samarbete med Sveriges lärosäten har vi under snart 20 år arrangerat regionala konferenser på olika orter.

Tre ungdomar sitter och tittar igenom papper. Foto: Teknikföretagen

Skolverket och CETIS

När det gäller skolans styrning, stöd och inspiration har vår samverkan och vårt samarbete med Skolverket varit väldigt viktigt sedan CETIS start. Det gäller allt ifrån att svara på remisser, medverka till kursplaneförändringar, tillsammans utveckla kompetensutvecklingsmaterial, genomföra fortbildningsinsatser, kvalitetssäkra projekt etcetera.

CETIS och NTA

NTA är en stark aktör och tillsammans har vi bl.a. drivit opinion för teknikrelevanta skolfrågor. CETIS har också varit ”critical friend” till utvecklingen av några av NTA:s teknikresurser och föreläst för NTA:s samordnare.

Viktiga samarbetspartner inom LiU 

  • NATDID som har till uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning
  • Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)har ett nätverkssamarbete mellan elva lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna.
  • TekNaDsom är en forsknings- och undervisningsmiljö inom teknik, naturvetenskap och didaktik vid Linköpings universitet.

Sveriges nationella resurscentrum, NRC

CETIS har ett ständigt pågående samarbete med de nationella resurscentrumen för biologi, kemi, fysik och matematik. Samarbeten rör bland annat implementeringsinsatser kring nya kursplaner, workshops tillsammans med Skolverket och konferenser.

Till CETIS huvudsida