Samarbeten

Vi har under flera år samarbetat med flera aktörer, gällande konferenser, kursplaneskrivningar, olika jubileumsprojekt samt lärosäten. Att samverka utvecklar vårt arbete och möjliggör en större kunskapsspridning.

I tre omgångar har CETIS genomfört en undersökning av läget för teknikundervisningen i den svenska skolan – Teknik i 100 skolor – med resultat som kommunicerats nationellt. Den fjärde omgången genomfördes tillsammans med Teknikföretagen och Demoskop och resulterade i rapporten Teknikämnet i träda. Önskar du få tillgång till rapporten, kontakta Katarina Rehder, katarina.rehder@liu.se

CETIS spelar en aktiv roll i samarbeten med Skolverket, Utbildningsradion (UR), Teknikföretagen, IVA, KVA/NTA, Science center, KomTek med flera. Projektet  Polhem350 genomfördes tillsammans med IVA. Teknikföretagens tidigare satsning Årets Teknikutbildning har CETIS en nära relation med samt i den nya satsningen Tekniksprånget. Samarbete med Skolverket innebär bland annat kursplaneskrivningar, kompetensutvecklingsmaterial och konferenser.

Tre ungdomar sitter och tittar igenom papper. Foto Teknikföretagen CETIS har en roll i debatter och radioprogram för att sprida kunskap kring teknikämnets möjligheter. Utbildningsradion (UR) har ett flertal produktioner där CETIS spelat en aktiv roll, bl.a. med serien Välkommen till staden – fem program om tekniska system med mellanstadiet som målgrupp samt serien Typiskt teknik - 12 program för barn i grundskolan, F-3.

Nationellt nätverk för lärarutbildare i teknik

Sedan 1994 samlar CETIS ett nationellt nätverk för lärarutbildare i teknik, som träffas mellan tre och fyra gånger per år. Nätverket samordnar fortbildningskurser för lärare, arbetar fram gemensamma ramkursplaner för lärarutbildning, genomför seminarier, föreläsningar, studieresor m.m. Därigenom är nätverket ett ämnesdidaktiskt nav inom teknikområdet.

Projekt STEM PD Net

CETIS är engagerade i ett EU-projekt som berör kompetensutveckling inom STEM-området (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Namnet på projektet är STEM PD Net.

Det är ett europeiskt projekt med 14 partners från 7 länder för att utveckla dels ett nätverk för erfarenhetsutbyte och dels för att stärka möjligheterna i de olika länderna för kompetensutveckling inom STEM-fältet. Linköpings universitet har ansvar för en s.k. Intellectual Output som rör policyaktiviteter och påverkan, med syfte att stötta de aktörer som vill engagera sig i kompetensutveckling inom STEM.

För mer information om projektet se:
Project - STEM PD Net

Viktiga samarbetspartner inom LiU 

  • NATDID som har till uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning
  • Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)har ett nätverkssamarbete mellan 11 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna.
  • TekNaDsom är en forsknings- och undervisningsmiljö inom teknik, naturvetenskap och didaktik vid Linköpings universitet.

NRC

CETIS har ett ständigt samarbete med de nationella resurscentrumen för biologi, kemi, och fysik. Samarbeten rör bland annat implementerings konferenser kring kursplaner, skrivningar kring gemensamma instruktioner samt olika marknadsföringsinsatser.

Nationellt resurscentrum för Biologi och Bioteknik- Bioresurs
Nationellt Resurscentrum för Fysik – NRCF
Kemilärarnas resurscentrum - KRC

Länkar till samarbetspartners

Skolverket
KVA
IVA
NTA
UR

Till CETIS huvudsida