Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)

FontD topp 1120

FontD är ett nätverkssamarbete mellan 11 lärosäten med Linköpings universitet som värduniversitet. I FontD ingår de lokala ämnesdidaktiska forskningsmiljöerna vid de medverkande universiteten och högskolorna.

Det övergripande syftet med forskarskolan är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för kunskapsutveckling som bidrar till utveckling avi lärarutbildning, skola och förskola när det gäller de naturvetenskapliga ämnena och teknik. Forskarskolans målsättning är också att bidra till att bygga upp lärarutbildningens, skolans och förskolans kunskapsbas så att antalet lärare och lärarutbildare med utbildning på forskarnivå ökar.

Driver licentiatforskningsskolor

Under de senaste nästan två decennierna har forskarutbildning i teknikens och naturvetenskapernas didaktik bedrivits inom FontD – Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik – som initierades som en riktad satsning i och med regeringens forskningsproposition Forskning och förnyelse (2000/01:3). FontD bildades därmed på regeringens initiativ som en samverkan mellan ursprungligen åtta och numera elva lärosäten med Linköpings universitet som värdlärosäte. År 2007 fick FontD det nya uppdraget att också starta en licentiatforskarskola för verksamma lärare, vilken sedan följdes av ytterligare tre licentiatforskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet (VR) fram till senaste antagningen 2019. Sammanlagt har FontD sedan starten 2001 examinerat över hundra doktorer och licentiater i naturvetenskapernas, teknikens, och även matematikens didaktik (inom den andra licentiatforskarskolan, lic-FontD2).

Sedan 2020 drivs på nytt även en doktorsforskarskola

Genom ett nytt stort anslag från VR möjliggjordes ytterligare en antagning till FontD under våren 2020, med 110 nya forskarutbildningsplatser till doktorsexamen med inriktning mot naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Denna nya antagning mot doktorsexamen vände sig till lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenheter som gör det möjligt att undervisa på lärarutbildningen inom teknikens och/eller naturvetenskapernas didaktik. Således har FontD nu två forskarskolor igång samtidigt, en licentiatforskarskola (lic-FontD4) och en doktorsforskarskola (FontD5).

Partneruniversitet över hela landet

Organisatoriskt leds forskarskolan av en vetenskaplig ledare – Konrad Schönborn – samt av en styrelse med ledamöter från samtliga nu medverkande elva lärosäten, från Umeå i norr till Malmö i söder. Ordförande är Jonas Hallström. Tack vare att nätverket av partnerlärosäten sträcker sig över landet har forskarskolan en unik nationell täckning. Varje licentiand/doktorand handleds av en huvudhandledare och en biträdande handledare, och de forskarstuderande går 2-3 gemensamma forskarutbildningskurser. En internationell vetenskaplig kommitté, sammansatt av sex åtta internationellt framstående forskare inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik, granskar forskarskolans arbete årligen vid ett gemensamt möte där de sex kommittémedlemmarna möter både forskarstuderande, handledare och forskarskolans ledning.

Kontakta oss

Kalendarium

Partnerlärosäten

Kurser

Dokument

Organisation

Forskningsmiljöer

Externa resurser

Relaterat innehåll