I grundskolan är Teknik ett allmänt ämne som alla läser, men på gymnasiet ser det annorlunda ut. Just själva ämnet Teknik finns bara att läsa på Teknikprogrammet.

Innehåll på sidan:

  • Val inför gymnasiet
  • Teknikundervisning på gymnasiet
  • Teknikprogrammet
  • CETIS verksamhet för gymnasiet
  • Länkar

Elever sitter vid ett bord och ser glada ut. Foto Unsplash

Många av de val elever gör inför gymnasiestudierna bygger på traditionella bilder och mönster. Elever ska förstå att de kommer möta undervisning kring tekniska frågor nästan oberoende av vilket gymnasieprogram de väljer. Och att det finns både möjligheter och anledningar att bryta sådana mönster. Där det är ont om pojkar behövs det flera. Där flickor är underrepresenterade behövs flera. Här behöver alla gemensamt verka för att genus, socioekonomiska förhållanden, etnisk bakgrund etcetera inte är faktorer som begränsar valen till gymnasieprogrammen utifrån tekniska aspekter och traditionella synsätt på teknik.

Val inför gymnasiet

Det är viktigt att påpeka att ett stort antal av gymnasieprogrammen har tekniskt innehåll i någon form. Skälet är att ständigt belysa de tekniska kunskapernas bredd och betydelse – för alla elever. Det har betydelse för elevernas sätt att betrakta teknik och teknisk kunskap. Det påverkar deras intresse, deras val av studier och framtida karriärmöjligheter.

Teknikundervisning på gymnasiet

Kortfattat skulle man kunna säga att teknikundervisningen på gymnasiet är mer inriktat på att förbereda eleverna inför vidare studier, framför allt inom ingenjörsområdet, men också på ett sätt förberedelse inom ett yrkesfält (vilket nog så ofta är definierat av ett tekniskt område). Man kan säga att den breda tekniska bildningen som stod i fokus i grundskolan, succesivt ersätts av en högre grad av specialisering under gymnasiet.

Teknikprogrammet

Teknikämnet på gymnasiet kan ses som en naturlig fortsättning och en fördjupning som tar vid efter grundskolan. CETIS ser röda trådar kring syfte och innehåll inom teknikämnet från förskolan – genom grundskolan – och vidare i gymnasiets Teknikprogram. I stora drag handlar ämnet om ungefär samma kunskapsområden och perspektiv, men med några andra tyngdpunkter.

Men, samtidigt är Teknikprogrammet mer än så. Det är högskoleförberedande. Teknikprogrammet ger också möjlighet till en teknisk vidareutbildning med ett fjärde år (gymnasieingenjör), vilket är mer yrkesförberedande.

På Teknikprogrammet är Teknik ett eget ämne med tre kurser: Teknik 1 (150 p), Teknik 2 (100 p) samt Teknik specialisering (100 p). Men, teknik som ämnesinnehåll återfinns också i många andra ämnen som finns på de olika inriktningarna som eleverna kan välja. Där blir teknikinnehållet mer fördjupat och specifikt. Nuvarande fem inriktningar är:

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap

Teknikprogrammet är ett exempel där till exempel könsfördelningen är skev – både till teknikprogrammet och i valet av inriktningar inom programmet. För en god överblick av Teknikprogrammets innehåll och uppbyggnad, inklusive de fem inriktningarna och fjärde året, hänvisar vi till Skolverkets hemsida.

Likaså så har teknikämnets tre kurser lite olika fokus. Att lösa problem och arbeta med teknikutvecklingsarbete är en framträdande del i ämnet. Eleverna ska också kunna presentera och kommunicera teknik på olika sätt. Likaså lyfts de mer samhälleliga aspekterna av teknik fram som bland annat handlar om drivkrafter, samspel och växelverkan, liksom hållbar utveckling.

Två personer sitter på en lektion och skriver på papper. Foto UnsplashÖvergripande beskriver Skolverket ämnet teknik som att ”Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Ämnet belyser teknikens roll i samhällsutvecklingen och samspelet mellan människa och natur.” Ämnet syftar till att ge eleverna en bred kunskapsgrund inom teknik och handlar både om kunskaper i teknik, till exempel verktyg för att kunna utveckla teknik och lösa problem, men likväl om teknik, vilket till exempel kan vara att förstå teknikens växelverkan med det omgivande samhället.

Förberedelsen för ingenjörsstudier syns också genom kopplingen till CDIO. CDIO används i ingenjörsutbildningar, och kan också användas på Teknikprogrammet och nämns speciellt av Skolverket för gymnasieingenjörsutbildningen (fjärde året). Namnet CDIO bygger på ingenjörens yrkesroll och bygger på engelska begrepp som representerar ingenjörsprocessen; Conceive (tänka ut) – Design (skapa) – Implement (genomföra) – Operate (driva och förvalta). CDIO bygger på problemlösning (eller behovslösning) och kan användas för att binda ihop olika ämnen och olika områden och förbereda eleverna för både vidare studier och arbetsliv.

Läs gärna mer om CDIO på gymnasiet i Skolverkets folder ”Att bli gymnasieingenjör

CETIS verksamhet för gymnasiet

Några exempel på CETIS verksamheter som har gymnasielärare som målgrupp är:

Länkar till vidare läsning

Genom att besöka CETIS resursbank hittar du alla inspirationsmaterial samt nyhetsbrevsarkiv.
Här följer några externa länkar där du kan läsa mer om och för Teknik på gymnasiet

Till CETIS huvudsida