200 timmar Teknik - men hur ska man tänka och välja? CETIS vill inspirera dig som undervisar i teknik i hur man kan använda de 200 timmarna. Vi vill ge exempel på teman och områden att arbeta med i undervisningen.

Inspirationsmaterialet ”200 timmar Teknik” består av fem olika varianter som syftar till att inspirera lärare att få syn på helheten i sin teknikundervisning. Var och en av varianterna innehåller förslag på undervisnings-teman för totalt 200 timmar fördelat på nio årskurser. Dessa kan mixas och erbjuder stöd för lärare att välja undervisningsteman.

”200 timmar Teknik” är inte ett läromedel, utan ska ses som exempel på hur man kan fördela de 200 timmarna och utveckla alla förmågor och arbeta med det centrala innehållet. Det är inte heller en detaljerad planering, utan ett inspirationsmaterial till lärare med grundkunskaper i teknikundervisning. Läraren har utifrån detta stora möjligheter att anpassa det till sina förutsättningar. Du hittar länken till materialet nedan.

Flicka sitter och jobbar med sin uppfinning med hjälp av surfplatta. Foto Katarina Rehder

Materialet tar utgångspunkt i förmågorna och kopplar till kursplanens centrala innehåll. Förmågornas ordning är inte bestämd utan kan varieras. Tiden (200 timmar) fördelas och en progression finns inbyggd i helhetsmatrisen.

Syfte

Syftet med ”200 TIMMAR TEKNIK” är att visa exempel på teman som dels inte tillhör de vanligaste arbetsområdena och dels omfattar alla förmågor för att synliggöra ämnets bredd. Avsikten är också att ge exempel på hur man kan balansera alla fem förmågorna så att de får ungefär lika mycket (eller lite) tid.

Temana ska inte kräva alltför omfattande materiella resurser, men bygger på att det finns en viss basutrustning på skolan. Dock så ger vi ibland exempel på datorprogram eller utrustning som behöver köpas in, det kan du som lärare välja att ersätta med annat. Grundsynen i konceptet är att ge eleverna positiva känslor samt att inte be eleverna att ta med saker hemifrån eller prata om vad de har hemma, eftersom elevernas hemförhållanden inte ska ha betydelse för undervisningen och skolan ska vara kostnadsfri.

På sikt är målet att CETIS ska kunna ge exempel på hur man kan få tag på passande läromedel, utrustning, materiel, fördjupande texter, Skolverksmoduler etc. och hitta samarbetspartners.

CETIS förespråkar samplanering (även över stadiegränserna), för att ge eleverna en så heltäckande och innehållsrik teknikundervisning som möjligt.

Bakgrund

I november 2017 beslutade regeringen om 200 timmar teknik fördelade på grundskolans tre stadier (47, 65, respektive 88 timmar). Skolinspektionens granskningsrapport från 2014 pekar på olika brister, bland annat att stor del av teknikundervisning omfattar ”ett oreflekterat görande”.

De fem varianterna presenterar dels en fördelning av timmar över teman och årskurser, och dels kortfattade beskrivningar som ger exempel på perspektiv och aspekter som medger ett mer reflekterat synsätt.

Länk till inspirationsmaterialet

Här hittar du inspirationsmaterialet 200 timmar Teknik.

Sociala medier

Följ 200 timmar Teknik på Facebook för nyheter och inspiration. 

200 timmar Teknik på Facebook

Till CETIS huvudsida