Nya affärsmodeller för att öka värdet av biogödsel och recirkulera näringsämnen

Studiebesök Vadsbo mjölk, Västergötland.
Studiebesök Vadsbo mjölk, Västergötland.

Vi utforskar nya affärsmodeller för att maximera värdet av biogödsel och främja återanvändning av näringsämnen. Genom intervjuer med olika aktörer längs värdekedjan, strävar projektet efter att identifiera nyckelförändringar för en mer hållbar och lönsam hantering av biogödsel.

När biogasproduktionen i Sverige ökar kommer volymen biogödsel att öka i samma takt. Strategiskt kan det bidra till att leverera inhemsk gödsel till lantbruket även i regioner utan stallgödsel, men det finns också andra näringsgrenar som är intresserade av att göra sina produkter mer hållbara och klimatneutrala. Här finns potential för att utveckla innovativa sätt att hantera resurserna i biogödseln.

I forskningsprojektet undersöker vi hur affärsmodellerna för biogödsel kan förändras.

  • Vilken roll har olika aktörer (eller kan få) för att höja värdet av biogödseln?
  • Hur kan formella och informella samarbeten mellan olika aktörer utvecklas för att förbättra de affärsmöjligheter som finns kopplat till biogödsel?

Första halvåret 2024 genomför vi intervjuer med en rad olika aktörer som är aktiva i värdekedjan för biogödsel –producenter, produktutvecklare, mäklare och kunder - för att komma fram till vilka förändringar som behövs för att nå en hållbar och mer lönsam hantering av biogödselns resurser. 

Resultatet kommer att presenteras här, så du är välkommen att komma tillbaka.

Fakta om projektet

Projektet är finansierad av Familjen Kamprads Stiftelse och pågår i tre år.

Forskare

Bakgrund och metoder

Projektets syfte och bakgrund

På senare tid har biogasens roll för Sveriges och EU´s omställning till en fossilfri cirkulär ekonomi lyfts fram. Biogasens utveckling stöds bl.a. med produktionsbidrag och ökat stöd för klimatvänliga innovationer. Detta går i linje med viktiga privata aktörers strategier, inom t.ex. gruvdrift och energiförsörjning, för att  kunna gå över till cirkulära affärsmodeller och att uppnå CO2-neutralitet. I Sverige finns förslag på en plan att fyrdubbla den svenska biogasproduktionen till 10 TWh inom ett årtionde, vilket öppnar betydande möjligheter för landsbygdsföretagande, eftersom en sådan expansion i hög grad kommer att förlita sig på jordbruksbaserade substrat som gödsel och växtrester.

Biogasproduktion genererar även värdefullt gödsel som kan bidra till en effektivare cirkulationen av näring och minska beroendet av importerade gödselmedel. Stora prisfluktuationer på gödselmedel på grund av stigande naturgaspriser understryker vikten av denna aspekt. Biogödsel från biogasreaktorer kan också omvandlas till värdefullare produkter som långsamfrisättande gödselmedel, djurfoder och torversättning i jordprodukter, vilket bidrar till cirkularitet och ekonomisk.

Forskningen har inte ägnat så mycket uppmärksamhet åt organisatoriska och ledningsmässiga aspekter relaterat till hanteringen av biogödsel. Detta projekt syftar till att fokusera på denna kunskapslucka och undersöka den privata sektorns roll samt identifiera hinder och möjligheter för näringsåtervinning och användning av biogödsel.

Viktiga frågor som projektet ska besvara är:

  • Vilken roll har olika aktörer i dag för att höja värdet på biogödsel, och vilken kan deras framtida roll vara?
  • Hur ser situationen ut idag när det gäller sätt att höja värdet på biogödsel?
  • Vilka typer av organisatoriska arrangemang finns det för hantering och värdehöjning av digestat, och hur kan dessa modeller utvecklas ytterligare för att förbättra affärsmöjligheterna med biogödsel?

Metoder

Vi kommer huvudsakligen att använda kvalitativa forskningsmetoder, som intervjuer och fokusgrupper, kompletterat med litteraturstudier och webbsidegranskningar. Dessutom kommer vi att dra nytta av en befintlig kvantitativ modell för att analysera biogasanläggningars placeringar utifrån att minimera transportavstånden. Den inkluderar detaljerade kvantitativa data om jordbruksbaserade substrat tillgängliga för biogasproduktion, samt behovet av näringsämnen i jordbruket och hos andra potentiella användare av biogödsel. Vi kommer att använda modellen för att analysera valda regioner och använda resultaten tillsammans med insikter från intervjuerna i fokusgrupper med viktiga aktörer. Vårt fokus är på lednings- och affärsmodellsfrågor, och analysen av geografiska data och optimeringsmodellering används för att stödja lärandeprocessen genom att analysera konsekvenserna av olika affärsmodeller för resursanvändning och distribution av näringsämnen.

Relaterad forskning

Organisation