Hur kan olika vårdorganisationer inom äldreomsorgen samverka och koordinera hälso- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom?

Person med demenssjukdom lever ofta med komplexa vård- och omsorgsbehov där insatser för att möta dessa behov måste samordnas mellan olika aktörer med olika ansvarsområden. Ansvarsfördelningen inom den svenska äldreomsorgen är splittrad mellan kommuner och regioner samtidigt som privatiseringen av insatser inom äldreomsorgen har medfört ett ökat antal utförare. Enligt lag är dessa aktörer skyldiga att koordinera och samverka i genomförandet av personens vård- och omsorgsinsatser. Den berörde personen är en central aktör och ska därför medverka i de beslut som tas angående dennes vård- och omsorg.

Projektet syftar till att syntetisera kunskap kring hur olika utförare – med olika ansvarsområden – samverkar och samordnar vård- och omsorgsinsatser för äldre personer med demenssjukdom samt hur personer med demenssjukdom ges möjlighet att delta i denna process.

I projektet kommer en scoping review att genomföras där resultatet sammanställs i form av en kvalitativ syntes.

Projektet genomförs under 2022 och finansieras av Forte. Projektet leds av Johannes Österholm och medverkande forskare är Ann-Charlotte Nedlund och Åsa Larsson Ranada.


Forskare

Relaterad forskning

Organisation