CKS seminarieserie hösten 2021

bild på händer som antecknar i ett block och på en dator

Foto Emma Sekhon

I Sverige är det lokala självstyret inskrivet i regeringsformen. Samtidigt finns det ett sammanflätat ansvar som vilar både på stat, region och kommuner inom ett antal politikområden.

Detta kan ibland innebära svårigheter med koordinering och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna. Integration av nyanlända, vård och omsorg samt regional utveckling är exempel på sådana politikområden.

Coronapandemin har också bidragit till att synliggöra utmaningar med den svenska förvaltningsmodellen när en kris inträffar. Andra exempel är hur mottagandet av nyanlända hanterats på kommunal nivå. Centraliseringen av integrationspolitiken har minskat kommunernas handlingsutrymme och bidragit till koordineringsproblem visavi de statliga aktörerna. Inom regional utveckling kan spänningar mellan olika intressen hos kommuner och regioner uppstå. Detta är exempel på frågor som tas upp under höstens seminarieserie.

Välkommen!

Anmäl dig här

Program

Torsdag 14 oktober

Ledande kommunala och regionala företrädares samverkan kring regional utveckling

Föreläsare: Johan Wänström, universitetslektor i statsvetenskap och forskare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

Tid: Torsdag den 14 oktober kl. 13.30 - senast 16.00.

Plats: Digitalt via Zoom

Regioner förväntas samverka och samråda med en rad olika aktörer som kan bidra till det regionala utvecklingsarbetet i ett län. Kommunerna utgör en sådan aktör. Hur förhåller ledande kommunala och regionala företrädare sig till de olika perspektiv och intressen som finns i arbetet med att utveckla länet? Påverkas upplevelsen av hur väl arbetet på gemensamma möten fungerar av om man huvudsakligen utgår ifrån kommunala eller regionala behov och intressen? Vilka är framgångsfaktorerna om man vill skapa ett stort engagemang på de här mötena? Det är frågor som behandlas och diskuteras under det här seminariet.

Torsdag 11 november

Den lokala nivåns hantering av coronapandemin, erfarenheter från utvärdering med fokus på styrning, organisation och ledning

Föreläsare: Björn Brorström, professor i företagsekonomi och verksam vid Kommunforskning i Västsverige, KFi, Göteborgs universitet.

Tid: Torsdag den 11 november kl. 13.30 - senast 16.00

Plats: Digitalt via Zoom

Björn Brorström är professor i företagsekonomi och verksam vid Kommunforskning i Västsverige, KFi, Göteborgs universitet. Brorström kommer att presentera en KFi-rapport som utvärderat Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. En av slutsatserna i utvärderingen är att den ger grund för en problematisering av den svenska förvaltningsmodellen. I rapporten väcks frågor om vi har för små kommuner och för små regioner för att kunna hantera kriser optimalt och kanske också för att bedriva en effektiv verksamhet i vardagen styrd av demokratiskt fattade beslut. I slutsatserna problematiseras också det misstroende som kan finnas mellan olika organisatoriska nivåer.

Torsdag 16 december

Integration av nyanlända i kommunerna, ansvarsfördelning och målkonflikter

Föreläsare: Gustav Lidén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Tid: Torsdag den 16 december kl. 13.30 - senast 16.00

Plats: Digitalt via Zoom

Gustav Lidén är docent i statsvetenskap och verksam vid Mittuniversitetet och Jon Nyhlén är filosofie doktor i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. Lidén och Nyhlén är aktuella med en bok om migrationspolitik och mottagande av nyanlända i svenska kommuner. Deras forskning inkluderar både kvantitativa kartläggande studier som undersökt vad som kan förklara variationen i mottagandet av nyanlända mellan svenska kommuner och även mer kvalitativa fallstudier av ett urval av kommuner. Resultaten från forskningen pekar på de spänningar som finns mellan kommunernas ambitioner att självständigt besluta om mottagandet av nyanlända utifrån deras lokala förutsättningar och det statliga ansvaret för integration av nyanlända.

Kontakt