Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) inbjuder härmed forskare vid Linköpings universitet (LiU) att söka forskningsmedel för projekt med kommunstrategiskt relevanta frågeställningar.

Syftet med utlysningen av CKS forskningsmedel är att bredda och fördjupa såväl forskningen vid CKS som forskarsamarbeten och utbyten mellan CKS och andra delar av Linköpings universitet. Medel fördelas till projekt som tematiskt befinner sig inom ett eller flera av CKS forskningsfält. Projekten ska ha kommunstrategisk relevans och vetenskaplig relevans.

Som ett led i samarbetet bjuder vi in forskare som beviljas stöd till ett internt seminarium vid CKS under pågående projektperiod. Forskarna förväntas också delta med presentationer i olika aktiveter som CKS arrangerar - till exempel seminarier, kommundagar och nätverksträffar.

Mer information

  • Genomförandetid för projekten 1 - 3 år med projektstart 2022
  • Budget runt 1,5 miljoner SEK per projekt
  • Sista ansökningsdag 30 juni 2022

Utlysningsdokument - instruktioner och ansökningsförfarande

Kontakt