Forskarskola för folkhögskolans lärare

Studenter studerar i grupp.
franckreporter

Är du lärare på folkhögskola och vill forskningsbasera utvecklingen i din skolas verksamhet, och din egen undervisning? Sök då forskarskolan för folkhögskolans lärare! Det finns 12 platser.

Forskarskolan som syftar till licentiatexamen för folkhögskolans lärare kungör 12 platser för forskarstuderande. Forskarskolan är del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor. Som forskarstuderande deltar du på halva din arbetstid (50 % av heltid) i studier, medan du på den andra halvan av arbetstiden jobbar vidare med dina arbetsuppgifter som lärare.

Forskarskolan organiseras genom ett samarbete mellan Linköpings universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet och Jönköping University. Studierna bedrivs i samordnad form, med ett grundpaket av gemensamma kurser, internat och seminarier. Övriga delar av utbildningen kommer i viss mån att ske online för att möjliggöra studier oavsett var i landet du arbetar och bor. Forskarstudierna påbörjas 1 september 2021.

Forskarskolans profil

Forskarskolan ämnar bidra med praktiknära kunskap om folkhögskolan. Licentiandprojekt förväntas därmed bedrivas i nära relation till lärares arbete och undervisningspraktik.

Behörighet

De tre lärosätena kommer att anta forskarstuderande på sina reguljära forskarutbildningar. Det innebär att behörigheten kan skilja sig något åt. För mer information se respektive studieplan.

Linköpings universitet – forskarutbildning i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande
Göteborgs universitet – forskarutbildning i pedagogik
Jönköping University – forskarutbildning i pedagogik

Vi uppmanar alla som är intresserade, att söka, oavsett disciplinär bakrund, och även om alla behörighetskrav inte tycks vara uppfyllda. Som framgår av skrivningarna i de tre länkade studieplanerna, kan behörighet ha förvärvats i annan ordning i Sverige eller utomlands genom utbildning och yrkesverksamhet som bedöms likvärdig. Bedömning av vad som är likvärdigt sker efter att ansökningstiden har löpt ut.

Ansökningsprocedur

  1. Ansökan ska innehålla följande:
  2. Ansökningsbrev där du beskriver varför du söker forskarutbildningen, vilka erfarenheter du har av arbete i folkhögskolan, och annat som du vill lyfta fram. I brevet skall du även rangordna vid vilket lärosätet du helst vill antas till. Rangordna alla tre alternativ
  3. Fullständigt CV inkl. mailadress
  4. Publikationslista (i de fall där det finns publikationer)
  5. Utdrag ur studieregister och andra dokument som behövs för att styrka det som listas i ditt CV
  6. Texter som styrker din akademiska förmåga. Det kan t.ex. vara C-, D-, och masteruppsatser, eller vetenskapliga artiklar och rapporter
  7. Forskningsplan på 3 sidor. Tydliggör vilka forskningsintressen du har i relation till forskarskolans profil, och hur du tänkt dig genomföra en vetenskaplig studie

Intyg från din huvudman/rektor om att du, om du antas till forskarutbildningen, får möjlighet att inom ramen för din tjänst bedriva denna på halvtid (50% av heltidstjänst) under fyra år

Ansökan skall sändas in elektroniskt i PDF-format till robert.aman@liu.se senast den 29 april, 2021.

Finansiering

  1. Genomförandet av forskarskolan finansieras av medverkande lärosäten (via regeringens riktade anslag för genomförande av forskarskolan).
  2. Lönerna för de forskarstuderande finansieras av respektive lärares huvudman (folkhögskola).

Som ett led i att stötta folkhögskolans huvudmän arbetar Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) med att skapa en forsknings- och utvecklingsfond som kan bidra till att delfinansiera lärarnas löner för deltagande i studier.

KontaktVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll