Forskarskola för folkhögskolans lärare

Studenter studerar i grupp.
franckreporter

Forskarskolan är en del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor. Den organiseras genom ett samarbete mellan Linköpings universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet och Jönköping University.

Forskarskolan syftar till licentiatexamen och har totalt 12 forskarstuderande varav sex av dem har sin anställning vid LiU. De forskarstuderande delar på halva sin arbetstid (50 % av heltid) i studier, medan de på den andra halvan av arbetstiden jobbar vidare med sina arbetsuppgifter som lärare. Studierna påbörjades hösten 2021 och bedrivs i samordnad form, med ett grundpaket av gemensamma kurser, internat och seminarier.

Forskarskolan ämnar bidra med praktiknära kunskap om folkhögskolan. Licentiandprojekt förväntas därmed bedrivas i nära relation till lärares arbete och undervisningspraktik.


Styrgrupp

Doktorander

Organisation