Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik

Tre pusselbitar som passar ihop.

Inom forskarskolan utbildas doktorander som har ett starkt intresse för matematik och som samtidigt vill arbeta aktivt med problem inom tillämpade ämnen. På så sätt stimuleras kontakter mellan matematiker och kompetenser inom andra discipliner.

Utbildningen inom Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik ska leda fram till en doktorsexamen i tillämpad matematik med en bredare tillämpad och tvärvetenskaplig profil än vad som är brukligt. Därför vill vi attrahera studenter med ett starkt intresse för matematik som samtidigt är intresserade av att arbeta aktivt med problem som har tydlig anknytning till ett tillämpat ämne eller vetenskap.

Förutom att öppna väg för en fortsatt karriär inom industri eller forskningsinstitutioner, ska en doktorsexamen vid forskarskolan ses som en naturlig alternativ grund för ett lektorat i matematik eller tillämpad matematik särskilt vid tekniska fakulteter, eller en karriär som lärare eller forskare inom ett tillämpat ämne.

Mål

Centrala mål för forskarskolan är

  • att rekrytera doktorander med intresse för tillämpade problem, attraktiva för industri såväl som den egna och andra forskningsinstitutioner
  • att tillföra mer externa forskningsmedel till Matematiska institutionen och involvera en större del av lärarna och forskarna i extern verksamhet
  • att stimulera forskningskontakter över ämnes- och institutionsgränser mellan matematiker och företrädare för tillämpade ämnen och vetenskaper
  • att stödja forskningsgrupper som har medarbetare med kompetens inom skilda discipliner och därigenom öka möjligheterna for nya tekniska/vetenskapliga genombrott.

Rekrytering

Doktorandanställningar inom forskarskolan utlyses på Jobba på Linköpings universitet.

Doktorander

Alumni

 

Publikationer

Seminarier

Kontakt

Styrgrupp

Relaterad information