Inom matematiska vetenskaper studeras frågeställningar av matematisk karaktär, antingen ur ett rent teoretiskt perspektiv eller baserat på praktiska tillämpningar. Fokus ligger på det matematiska problemet och dess egenskaper.

Bild på stenar i olka formationer Foto Sergey Galushko Forskarutbildningen inom matematiska vetenskaper bedrivs vid Matematiska institutionen (MAI) och Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN). Matematiska vetenskaper omfattar följande ämnesområden:

Beräkningsmatematik

Beräkningsmatematik utvecklar och analyserar numeriska metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap, formulerade som matematiska modeller. Vår forskargrupp inom detta område studerar framgångsrikt i huvudsak numeriska metoder för att behandla tidsberoende partiella differentialekvationer.

Matematik

Matematik bedrivs inom bland annat algebra, diskret matematik, dynamiska system, funktionalanalys, inversa problem, matematisk fysik, partiella differentialekvationer och topologi.

Matematisk statistik

Matematisk statistik består av sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Vi har en hög kompetens inom teoretisk sannolikhetslära och multivariat statistik. 

Optimeringslära

Optimeringslära behandlar teorier och metoder för att analysera och lösa matematiskt formulerade beslutsproblem. Inom allmän optimering har MAI en av de starkaste grupperna i Sverige, med stor erfarenhet av praktisk optimering och en bra mix mellan matematiken och tillämpningen.

Tvärvetanskaplig matematik

Tvärvetenskaplig matematik täcker tvärvetenskaplig forskning som innehåller två områden. Huvudområdet är inom matematiska vetenskaper (beräkningsmatematik, matematik, matematisk statistik eller optimeringslära), och det andra är ett område utanför matematiska vetenskaper, exempelvis fysik, biologi eller medicin.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppstudier och handledning. Doktoranden ska delta aktivt i seminarier, gästföreläsningar och konferenser.

Inom matematiska vetenskaper bedrivs både grundvetenskaplig och tillämpad forskning. I dag finns ett 30-tal aktiva doktorander. Vår forskarutbildning är väldigt internationell, och många av våra doktorander kommer via samarbetsprojekt med SIDA, som innebär att vi tar emot forskarstudenter från länder som Rwanda, Tanzania, Uganda och Moçambique.

En forskarutbildning i matematiska vetenskaper förbereder såväl för en fortsatt akademisk karriär med forskning och undervisning som för ett yrkesliv utanför universitetsvärlden. Den breda och djupa matematiska spetskompetensen liksom förmågan att sätta sig in i ny teori och överblicka komplexa skeenden behövs inom en stor del av arbetsmarknadens sektorer. Disputerade matematiker är efterfrågade inom IT-säkerhet, kryptologi, resursoptimering, simuleringar inom exempelvis medicinsk produktutveckling, autonoma system, riskbedömning inom finans- och försäkringsbranscherna, meteorologi, kommunikationssystem och många andra områden. De stora framtidsutmaningarna, inte minst inom hållbar utveckling och klimatomställning, ställer höga krav på matematisk expertis såväl direkt inom exempelvis optimering, matematisk modellering och dynamiska system som indirekt genom att hela den relevanta vetenskaps- och teknikutvecklingen vilar på en matematisk begreppsapparat.

För att bli doktorand hos oss behöver du ha ett genuint intresse för matematik, oavsett vilket område du vill inrikta dig på. Samtliga lediga tjänster utlyses på LiU:s centrala sida för lediga jobb. Här kan du filtrera enligt institution och yrkesområde:

LiU:s centrala sida för lediga jobb.

Studieplan matematiska vetenskaper

Allmän studieplan för Matematiska vetenskaper (pdf)

Forskarskola i tvärvetenskaplig matematik

Doktorera i matematik?

Efter doktorandstudierna i matematik

Läs mer om forskarutbildning vid Linköping universitet

Pågående forskningsprojekt i matematik

Gruppbild på Nageswari Shanmugalingam, Anders Björn, Jana Björn och Tomas Sjödin.

Ickelinjär potentialteori

Forskargruppen är främst intresserad av analys på metriska rum, speciellt ickelinjär potentialteori associerade med p-harmoniska funktioner och kvasiminimerare i euklidiska och metriska rum.

Spegling/reflektion i vattnet.

Differentialekvationer och analys på metriska rum

Många fenomen i världen beskrivs med differentialekvationer, som dock sällan kan lösas exakt. Vi söker därför egenskaper hos lösningarna på andra sätt, i väldigt allmänna situationer, ungefär som när man skapar en fantombild av en okänd brottsling.

Abstrakt 3D-mönster.

Modern multivariat statistik

Idag finns det ett stort behov av att analysera komplex hög-dimensionell data. Moderna teorier behöver utvecklas genom kunskap från de klassiska metoderna inom multivariat statistik.

Kontakt forskarutbildning i matematiska vetenskaper